Tor­pe­do ver­huist naar Pie­tel­beek

Nieu­we sport­zo­ne voor voetbal, hoc­key en ta­fel­ten­nis

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente - Dirk JACOBS/Caro­li­ne VANDENREYT

De Has­selt­se voet­bal­club Tor­pe­do zal van­af 2019 op nieu­we plei­nen aan de Pie­tel­beek spe­len. Tus­sen de Die­pen­be­ker­weg, de Sin­gel­beek­s­traat en de spoor­weg Has­selt-Diepenbeek legt de stad een nieu­we re­cre­a­tie­zo­ne van 8 hec­ta­re aan, die ook hoc­key­club Stix moet huis­ves­ten en Ta­fel­ten­nis­club Has­selt. Has­selts Hond­je, de hon­den­club die nu op die gron­den zit, krijgt 800 me­ter ver­der­op on­der­dak op het B-ter­rein van Tor­pe­do. De stad steekt 1,8 mil­joen eu­ro in de nieuw­bouw en de gras­vel­den voor de voet­bal­club. “Er moest een op­los­sing voor Tor­pe­do ko­men, een van de meest suc­ces­vol­le Has­selt­se voet­bal­clubs met 480 le­den en een goe­de jeugd­wer­king. Want ze lig­gen nu zo­n­e­vreemd in de Sint-Mar­ti­nus­wijk en mo­gen dus niet uit­brei­den. De vroe­ge­re club Ca­ma­ra (de fu­sie van Cas­ter­wijk, Mar­ti­nus en Ra­per­tin­gen) speel­de wel aan de Pie­tel­beek, sinds de fu­sie met Tor­pe­do had de club hier haar B-ter­rein al”, zeg­gen sche­pe­nen Tom Van­de­put (CD&V) en Ha­bib El Ou­a­ki­li (sp.a).

Sa­men met Tor­pe­do is nu een op­los­sing uit­ge­dok­terd: er komt een re­cre­a­tie­zo­ne van 8 hec­ta­re aan de Pie­tel­beek, te­ge­lijk wordt 15 hec­ta­re kmo-zo­ne ont­wik­keld. “Om­dat het een groot ge­bied is, vin­den we dat er meer moet ko­men dan en­kel voetbal. Ook hoc­key­club Stix is sterk aan het groei­en, maar ze moe­ten nu hun ter­rei­nen nog de­len met an­de­re spor­ters aan de sport­hal van Kie­wit. Dus ook voor hen voor­zien we hier een plek. En op ter­mijn kan Ta­fel­ten­nis­club Has­selt ook naar Pie­tel­beek ver­hui­zen. Rond­om komt nog een Fin­se pis­te voor de lo­pers.”

Kunst­gras

De grond blijft van de stad, de clubs krij­gen het recht om er te bou­wen (en te hui­zen). De eer­ste ver­hui­zing is voor Tor­pe­do, te­gen 2019 zou­den ze aan het sjot­ten zijn: de club moet zelf de nieu­we kleed­ka­mers (12) en ca­fe­ta­ria bou­wen, maar krijgt daar wel dik 1 mil­joen eu­ro voor van de stad. Voor de drie voet­bal­vel­den (twee in kunst­gras en één gras­veld) doet Has­selt daar nog 600.000 eu­ro bo­ven­op, de club moet wel zelf 220.000 eu­ro bij­leg­gen. “Nee, Tor­pe­do moet de nieuw­bouw niet zelf be­ta­len. Het wordt ook niet te­rug­be­taald met de ver­koop van gron­den of zo. Zo­dra Tor­pe­do op Hol­lands Veld ver­trekt, wordt het ge­bied op­nieuw een park voor de buurt, de school, de Hum­mel­tjes… Ik weet dat men­sen den­ken dat het ver­ka­veld gaat wor­den, dat het vol hui­zen komt te staan. Dat klopt niet. We kie­zen be­wust voor een park.” Hoc­key­club Stix (363 le­den) zou zelf de re­ke­ning voor hun nieuw­bouw en drie hoc­key­vel­den be­ta­len, zij ho­pen op Vlaam­se sub­si­dies als ‘bo­ven­lo­ka­le sport­in­fra­struc­tuur’. “Als die er niet ko­men, gaan we hen na­tuur­lijk niet in de steek la­ten.”

Ge­deel­de par­king

Van­daag hui­zen hon­den­school Has­selts Hond­je, het Vlaams Kruis en de mo­del­vlieg­club aan de Pie­tel­beek. “Voor het Vlaams Tom VAN­DE­PUT Sche­pen (CD&V) Kruis zoe­ken we nog een op­los­sing, de vlieg­club mag blij­ven. De hon­den­club ver­huist 800 me­ter, naar de B-ter­rei­nen van Tor­pe­do. De lo­ka­len van de voet­bal­club zijn trou­wens in be­te­re staat dan hun ei­gen club­huis én wij in­ves­te­ren nog 200.000 eu­ro om al­les te ver­fraai­en. Ze lig­gen daar ook be­ter, deels in land­bouw­ge­bied.” Mid­den­in het ter­rein komt een par­king voor 161 au­to’s, be­taald door de ei­ge­naars van de kmo­grond. “De par­king wordt ge­deeld: in de week voor de be­drij­ven, in het week­end (en op woens­dag­na­mid­dag) voor de spor­ters”, stelt El Ou­a­ki­li.

De stad start nu het ar­che­o­lo­gisch on­der­zoek, daar­na volgt de bouw­aan­vraag en een open­baar on­der­zoek. Te­gen Pa­sen 2018 wil­len ze star­ten met de we­gen­wer­ken en de af­braak van de ou­de mu­ni­tie­de­pots op de ter­rei­nen.

Zo­dra Tor­pe­do op Hol­lands Veld ver­trekt, wordt het ge­bied op­nieuw een park voor de buurt, de school, de Hum­mel­tjes…

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.