“Ik wil één keer een ech­te Kerst­man zijn”

Gen­ke­naar laat baard groei­en voor mu­co­pa­ti­ën­ten

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente - Chris NELIS

Een jaar lang liet Char­ly Blom­maerts zijn baard staan om Kerst­man te kun­nen zijn. Een ech­te Kerst­man. Voor zijn doch­ter Jes­si­ca en voor ve­le an­de­ren die lij­den aan de le­vens­be­drei­gen­de ziek­te mu­co­vis­ci­do­se. Hij doet dat door ge­spon­sor­de ca­deau­tjes uit te de­len aan kin­de­ren op 17 de­cem­ber in het Mijn­de­pot in Wa­ter­schei. De op­brengst gaat naar de mu­co­ver­e­ni­ging. “Je mag er aan trek­ken, hij is echt”, lacht Char­ly Blom­maerts. Ruim een jaar ge­le­den be­slis­te hij zijn baard te la­ten staan. “Het wa­ren kin­de­ren die mij op de idee brach­ten. Ik had toen nog geen baard en toch von­den ze dat ik op de Kerst­man leek. De idee om iets te doen voor de mu­co­ver­e­ni­ging was ge­bo­ren.”

Dat Char­ly hier­voor heeft ge­ko­zen, heeft ook te ma­ken met zijn doch­ter Jes­si­ca (34). “Ik heb al van bij mijn ge­boor­te mu­co­vis­ci­do­se”, zegt Jes­si­ca. “Het is een veel­voor­ko­men­de le­vens­be­drei­gen­de ziek­te. Het komt er­op neer dat slijm in de adem­ha­lings­we­gen niet of heel moei­lijk weg kan. Met als ge­volg dat bac­te­ri­ën zich kun­nen ver­me­nig­vul­di­gen en er zo ont­ste­kin­gen ont­staan. Ik heb ne­gen jaar ge­le­den een long­trans­plan­ta­tie on­der­gaan. Nu nog moet ik om de drie maan­den veer­tien da­gen het zie­ken­huis in en moet ik gi­gan­tisch veel me­di­ca­tie ne­men. Met als ge­volg dat ook mijn organen niet goed meer func­ti­o­ne­ren en dat ik dia­be­tes heb ont­wik­keld. De mu­tu­a­li­teit be­taalt een long­trans­plan­ta­tie ge­deel­te­lijk te­rug. De mu­co­ver­e­ni­ging helpt pa­ti­ën­ten en hun fa­mi­lie zo­wel fi­nan­ci­eel als emo­ti­o­neel. Daar­om is het ook be­lang­rijk dat die or­ga­ni­sa­tie kan blij­ven be­staan.”

Gratis ge­schenk

En daar gaat pa­pa Char­ly mee hel­pen. “Het is een­ma­lig dat ik die baard laat staan en de Kerst­man zal zijn”, gaat hij ver­der. “Ik ben ont­zet­tend blij dat vzw Mijn­ver­le­den de zaal ter be­schik­king stelt,

Char­ly BLOM­MAERTS zo­dat we daar op 17 de­cem­ber het kerst­feest kun­nen or­ga­ni­se­ren. Voor al­le kin­de­ren tus­sen nul en acht jaar. Zij zul­len er een ge­schenk krij­gen. Neen, er moet geen in­kom be­taald wor­den en er wordt ook niet ge­deeld in de kos­ten voor de ge­schen­kjes. Die zijn gratis. We re­ke­nen voor­al op spon­sors. Zo­dat we kun­nen bij­dra­gen aan het we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek. En ook om de ver­e­ni­ging vol­doen­de slag­kracht te ge­ven zo­dat ze pa­ti­ën­ten en hun fa­mi­lie kun­nen blij­ven hel­pen.”

XIn­schrij­ven voor het kerst­feest kan tot en met 15 de­cem­ber via mijn­ver­le­den@hot­mail.be of in het lo­kaal van Mijn­ver­le­den op de An­dré Du­mont­laan in het Thor Park.

Kin­de­ren brach­ten mij op de idee. Ik had toen nog geen baard en toch von­den ze dat ik op de Kerst­man leek

FO­TO CHRIS NELIS

Char­ly Blom­maerts en zijn doch­ter Jes­si­ca, zelf een mu­co­pa­ti­ënt. Sa­men met Mijn­ver­le­den or­ga­ni­se­ren ze een ac­tie om geld in te za­me­len voor de mu­co­ver­e­ni­ging.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.