“We heb­ben twee uit­ste­ken­de kee­pers”

Ro­ber­to Mar­ti­nez blij met ze­ge en pres­ta­tie van Si­mon Mig­no­let

Het Belang van Limburg - - Sport - Kristof LIBERLOO

Ro­ber­to Mar­ti­nez haal­de op­ge­lucht adem gis­te­ren­avond in Brug­ge. En dat had niet al­leen met de acu­te ter­reurdrei­ging (zie voor­aan in de krant) te ma­ken. De Bel­gi­sche bonds­coach mocht niet af­gaan na de har­de woor­den van Ke­vin De Bruy­ne vo­ri­ge zon­dag. Lu­kaku zorg­de voor de 1-0, Mig­no­let red­de de meu­be­len. “We heb­ben kun­nen zien dat we over twee erg ster­ke kee­pers be­schik­ken”, al­dus de bonds­coach.

Wat is uw con­clu­sie na de twee oe­fen­wed­strij­den te­gen Mexi­co en Ja­pan?

Mar­ti­nez: “Dat ik erg veel bruik­ba­re in­fo over ver­schil­len­de spe­lers ben te we­ten ge­ko­men. Ze­ker in de de­fen­sie moesten we puz­ze­len om­wil­le van bles­su­res. De hou­ding van de spe­lers was top, we speel­den als een team, zelfs in een oe­fen­match. Ik vond dat im­pres­si­ve. Ver­mae­len en Chad­li spe­len wei­nig bij hun clubs, toch kwa­men ze erg sterk voor de dag.”

Vond u dat Bel­gië goed voet­bal­de?

“We had­den het soms moei­lijk aan de bal, maar le­ver­den een pro­fes­si­o­ne­le pres­ta­tie. Die clean sheet staat mooi, te­gen een ster­ke te­gen­stan­der, want Ja­pan kwam dy­na­misch voor de dag en zet­te ons hoog on­der druk. Ik merk dat we ge­groeid zijn als groep.”

Si­mon Mig­no­let pak­te nog uit met twee goe­de red­din­gen, die no­dig wa­ren.

“Ik ben erg blij met de pres­ta­tie van Si­mon. Als je van kee­per wis­selt, zorgt dat toch al­tijd voor ex­tra druk. We heb­ben van­daag weer ge­zien dat we twee uit­ste­ken­de doel­man­nen heb­ben.”

Ka­ba­se­le had het moei­lij­ker, zo­als heel de ver­de­di­ging in de aan­vangs­fa­se.

“Ka­ba­se­le is er nog niet zo heel vaak bij ge­weest. Als hij dan een kans krijgt, leert hij daar al­tijd uit. Ze­ker ook uit de­ze ne­gen­tig mi­nu­ten. Ver­mae­len heeft hem uit­ste­kend bij­ge­staan met een vlot­te com­mu­ni­ca­tie.”

Zou Ke­vin De Bruy­ne blij ge­weest zijn met het tac­tisch plaat­je van van­avond?

“(grijnst) Ke­vin is een win­naar, dat heeft hij van­daag ge­toond en dat is het be­lang­rijk­ste. De ma­nier waar­op hij de za­ken aan­kaart­te, was niet de juis­te, dat weet hij en dat is in­tern be­spro­ken. Maar hij speel­de erg scherp, zo­als we het van hem ver­wach­ten.”

Lu­kaku kroon­de zich tot top­schut­ter al­ler tij­den.

“On­ge­loof­lijk als je naar zijn leef­tijd kijkt. Ro­me­lu is er pas 24, hij kan zijn doel­pun­ten­aan­tal nog ver­dub­be­len.”

Op 1 de­cem­ber volgt de lo­ting, bent u blij dat Ita­liê niet in de trom­mel zit?

“(lacht) Ita­lië is een ico­ni­sche naam, die je al­tijd op een WK ver­wacht. Wat de lo­ting be­treft: ik heb daar geen in­vloed op, dus sta ik er ook niet te lang bij stil. Maar ik ben wel nieuws­gie­rig en kijk er al naar uit.”

FO­TO PHO­TO NEWS

Ro­ber­to Mar­ti­nez.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.