“Ge­toond dat ik er sta”

SI­MON MIG­NO­LET HOUDT VOOR HET EERST IN ZES JAAR NET­TEN SCHOON BIJ RO­DE DUI­VELS

Het Belang van Limburg - - Sport - Bob FAESEN

Si­mon Mig­no­let kreeg in het Jan Brey­del­sta­di­on zijn kans in het doel van de Ro­de Dui­vels. De Trui­e­naar ont­goo­chel­de niet. Met twee knap­pe sa­ves in de slot­fa­se hield hij de 1-0-ze­ge te­gen Ja­pan over­eind. Het was zijn eer­ste clean sheet voor de na­ti­o­na­le ploeg in zes jaar tijd. “Ik heb la­ten zien dat ik be­lang­rijk kan zijn wan­neer de ploeg me no­dig heeft”, zei Big Si ach­ter­af. On­han­dig trap­te Chris­ti­an Ka­ba­se­le een gat in de lucht. Ty­pe­rend voor de match van de ex­spe­ler van KRC Genk. Ke­nyu Su­gimo­to kon al­leen op het doel van Si­mon Mig­no­let af, maar zag hoe de Li­ver­pool-doel­man uit­pak­te met een pri­ma red­ding. Een mi­nuut la­ter volg­de al het bis­num­mer van de 29-ja­ri­ge Trui­e­naar. Met een uit­ste­ken­de sa­ve hield hij Ja­pan van de ge­lijk­ma­ker. De clean sheet voor Mig­no­let be­te­ken­de zijn eer­ste voor de Ro­de Dui­vels in zes jaar tijd. De vo­ri­ge da­teer­de van 6 sep­tem­ber 2011 te­gen de Ver­e­nig­de Sta­ten. “Ik ben te­vre­den dat ik mijn kans heb ge­kre­gen”, re­a­geer­de Mig­no­let na af­loop. “De bonds­coach (Ro­ber­to Mar­ti­nez, nvdr.) is ten op­zich­te van mij al­tijd po­si­tief ge­weest. Van­daag heb ik la­ten zien dat ik be­lang­rijk kan zijn voor de groep wan­neer het no­dig is. Dan sta ik er al­tijd voor de Ro­de Dui­vels.” Mig­no­let er­ken­de dat het geen ge­mak­ke­lij­ke oe­fen­pot was. “We kwa­men moei­lijk tot voet­bal­len. Op een niet al te best veld, al is dat geen excuus. De Ja­pan­ners zet­ten

Si­mon MIG­NO­LET ons goed on­der druk, we speel­den te wei­nig kan­sen bij el­kaar. Maar in zul­ke wed­strij­den moet je pro­be­ren om pro­fes­si­o­neel te blij­ven en te win­nen. Het was mooi voor de ploeg en voor Ro­me­lu Lu­kaku dat hij zijn 31ste doel­punt maak­te en we daar­door toch kon­den win­nen.”

Les­sen trek­ken

Wat kon be­ter vol­gens de ex-kee­per van STVV? “Cre­a­ti­vi­teit, scherp­te, iets meer fris­heid,…”, som­de hij op. “Dan kan je hen meer on­der druk zet­ten. Oe­fen­mat­chen zijn niet al­tijd even mak­ke­lijk, maar het is be­lang­rijk dat we uit de­ze wed­strijd on­ze les­sen kun­nen trek­ken. Te­gen Mexi­co be­gon­nen we met een 3-5-2. Van­daag stuur­den we tac­tisch een paar din­gen bij. We zijn iets meer te­rug­ge­val­len op ons ge­brui­ke­lij­ke sys­teem. In bal­ver­lies zak­te Tho­mas Meu­nier bij­voor­beeld in waar­door we met vier ach­ter­aan speel­den.”

Tot slot, de uit­spra­ken van Ke­vin De Bruy­ne over de ge­han­teer­de tac­tiek. Wat vindt de im­mer nuch­te­re Mig­no­let daar­van? “Dat is bin­nens­ka­mers uit­ge­praat en dat hoeft niet naar bui­ten te ko­men. Het is ver­ge­ten en ver­ge­ven. We moesten re­a­ge­ren met een ze­ge en dat heb­ben we ge­daan”, be­sloot de doel­man.

Ik heb la­ten zien dat ik be­lang­rijk kan zijn voor de groep wan­neer het no­dig is

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.