“Gof­fin zal no

Waar­om DA­VID GOF­FIN een stunt te­gen Ra­fael Na­dal no­dig had om de pu­blie­ke opi­nie te be­roe­ren

Het Belang van Limburg - - Sport - Marc VER­MEI­REN

Maand na maand dikt Da­vid Gof­fin zijn ver­za­me­ling pri­meurs aan. Nooit eer­der had een Bel­gi­sche ten­nis­man de top­tien ge­haald of een Mas­ters­se­lec­tie op zak ge­sto­ken, maar sinds de kamp te­gen Na­dal geldt hij ook als eer­ste Belg met winst op de re­ge­ren­de num­mer 1. Ivo Van Aken en Marc De Hous, als tech­nisch di­rec­teur, coach en com­men­ta­tor sa­men goed voor zes­tig jaar top­ten­nis, kij­ken goed­keu­rend naar zijn op­mars.

Al­vast in cij­fers over­vleu­gelt Gof­fin al zijn Bel­gi­sche voor­gan­gers. Is hij ook qua puur ta­lent on­ze all ti­me pri­mus?

Marc De Hous: “De ran­king liegt niet. Mis­schien had Xa­vier Ma­lis­se meer pu­re vaar­dig­hei­den - zijn fo­re­hand werd tot in Flo­ri­da op de aca­de­mie van Nick Bol­let­tie­ri ge­loofd en ge­vreesd - maar de men­ta­le kracht speelt ook mee. Hoe ga je met de druk om? Hoe­veel ben je be­reid op te of­fe­ren?”

Ivo Van Aken: “En niet drie we­ken per jaar, maar dag na dag, jaar in jaar uit. Ik blijf er­bij dat Ma­lis­se veel meer uit zijn car­ri­è­re had kun­nen ha­len. Als Xa­vier hon­derd pro­cent voor zijn sport had ge­leefd, zou hij en niet Gof­fin als eer­ste de top­tien be­reikt heb­ben. Xa­vier had een veel be­te­re spe­ler kun­nen zijn dan hij ooit ge­weest is. Ta­lent is veel meer dan sier­lijk en ef­fi­ci­ënt met een rac­ket te­gen een bal kun­nen klop­pen, maar ook het ver­mo­gen om je ca­pa­ci­tei­ten zo goed mo­ge­lijk in een tac­tisch con­cept te gie­ten. Op pu­re kracht zal de ten- ge­re Gof­fin nooit een op­po­nent weg­bla­zen, maar zo­als hij door ge­rich­te trai­nin­gen zijn op­slag ver­be­terd heeft - hij haalt nu 200 km per uur - toont dat door­dacht wer­ken zwak­ke pun­ten kan weg­ha­len.”

Drie ge­ne­ra­ties eer­der do­mi­neer­de Ber­nard Boi­leau het Bel­gisch tennis.

De Hous: “In zijn na­da­gen heb ik zelf nog te­gen Ber­nard (Bel­gisch kam­pi­oen tus­sen 1978 en 1985, nvdr) ge­speeld, een su­per­ta­lent dat ka­rak­ter en be­ge­lei­ding mis­te.” (Boi­leau kreeg pro­ble­men met hard drugs en be­land­de in de ge­van­ge­nis, nvdr)

Van Aken: “De jon­ge Boi­leau werd, ook in­ter­na­ti­o­naal, op het ni­veau van zijn goe­de vriend Yan­nick Noah ge­plaatst. Veel ken­ners ver­wacht­ten dat Ber­nard zich met de al­ler­bes­ten zou kun­nen me­ten, tot grand slams toe, maar het bleef bij on­ver­vul­de be­lof­ten. Als een Boi­leau an­no 2017 op­duikt, zou hij wel de om­ka­de­ring krij­gen die zijn gro­te ta­lent had kun­nen la­ten ren­de­ren. In te­gen­stel­ling tot Gof­fin was Boi­leau bij uit­stek ie­mand die ni­ét het maxi­ma­le uit zijn mo­ge­lijk­he­den

Zelfs een be­kend lief­je zit er niet in voor Gof­fin. Ook op dat vlak is hij de ide­a­le schoon­zoon

Marc DE HOUS Ex-coach Kim Clijs­ters heeft ge­haald.”

De Hous: “Ver­geet Kristof Vlie­gen niet, die puur qua tennis heel straf was.”

FO­TO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.