“Leek­ens? We heb­ben een to­ve­naar no­dig met dit elf­tal”

Honga­ren zien de toe­komst som­ber te­ge­moet

Het Belang van Limburg - - Maestro - Van on­ze ver­slag­ge­ver Pie­ter VANLOMMEL in Luxem­burg

Van al­le Bel­gi­sche voet­bal­coa­ches in het bui­ten­land kan - op Tom Saint­fiet na - nie­mand zo’n ge­va­ri­eerd par­cours voor­leg­gen als Ge­or­ges Leek­ens (68). pas­seer­de bij der­tien ver­schil­len­de clubs en vier lan­den­teams. Wij za­ten op de eer­ste rij bij de eer­ste wed­strijd van de Hout­ha­le­naar voor zijn nieuw­ste werk­ge­ver, Honga­rije. De ge­we­zen voet­bal­reus be­kamp­te voet­bal­dwerg Luxem­burg in een oe­fen­in­ter­land, mét een ob­ser­ve­ren­de Leek­ens in de tri­bu­ne. Die kon na de 2-1-ne­der­laag vast­stel­len dat hij een gi­gan­ti­sche uit­da­ging is aan­ge­gaan. Dat be­sef­te ook al wat Hon­gaars was in het

Sta­de Jo­sy Bart­hel. “Een trai­ner die suc­ces­vol wil zijn, kiest best niet voor Honga­rije.”

Mack The Kni­fe

De klok wijst stipt 18 uur aan wan­neer we de wa­gen par­ke­ren voor de poor­ten van het na­ti­o­naal sta­di­on van Luxem­burg. Dat ziet er niet zo sexy uit als het klinkt. Het piep­klei­ne, af­tand­se en 86 jaar ou­de Sta­de Jo­sy Bart­hel ligt er ver­la­ten bij. En­kel de bran­den­de sta­di­on­ver­lich­ting ver­raadt dat hier twee uur la­ter een wed­strijd tus­sen lan­den­teams zal plaats­vin­den. Het is haast sym­bo­lisch dat de­ze plaats het de­cor vormt voor een op­tre­den van een voet­bal­land in ver­val. Het Hon­gaar­se voetbal ken­de zijn hoog­da­gen in de ja­ren ‘50, toen het met de le­gen­da­ri­sche Fe­renc Pus­kas tot de bes­te lan­den­teams ter we­reld be­hoor­de. Het is een pe­ri­o­de waar me­nig Hon­gaar met wee­moed aan te­rug­denkt en die in schril con­trast staat met de hui­di­ge gang van za­ken. Van­daag is van ma­gie geen spra­ke meer. Toen de Honga­ren zich voor het EK 2016 plaat­sten, was dat hun eer­ste op­tre­den op een groot tor­nooi sinds Mexi­co 1986. Het ge­beur­de on­der Leek­ens’ voor­gan­ger Bernd Stor­ck. De Duit­ser werd in maart 2015 aan­ge­steld en bor­duur­de voort op de ba­sis van zijn voor­gan­ger Pal Dar­dai.

Van eu­fo­rie naar de­pres­sie

De eer­ste kwalificatie in der­tig jaar zorg­de voor uit­zin­ni­ge ta­fe­re­len in Honga­rije. De sla­pen­de reus stond op het punt ge­wekt te wor­den. In de acht­ste fi­na­les werd de volks­gek­te een halt toe­ge­roe­pen door on­ze Ro­de Dui­vels. 4-0 werd het in Tou­lou­se, maar dat mocht de pret niet be­der­ven voor de mil­joe­nen

Sup­por­ter Pe­ter MAJYAR Honga­ren die de stra­ten van hoofd­stad Boedapest had­den in­ge­palmd. Hun voet­bal­land was ein­de­lijk op­ge­staan uit de do­den. Maar dan volg­de weer het zwar­te gat. Sterk­hou­ders Ga­bor Ki­ra­ly de doel­man met de grij­ze py­ja­ma­broek - , Ro­land Ju­hasz en Zol­tan Ge­ra kon­dig­den met hun af­scheid ook het af­scheid van een ge­ne­ra­tie aan. Na een dra­ma­ti­sche kwa­li­fi­ca­tie­cam­pag­ne slaag­den de Ma­gy­a­ren er niet in zich te plaat­sen voor het WK in Rus­land. De cij­fers lie­gen niet: Honga­rije daal­de in nog geen twee jaar tijd 39 plaat­sen op de FIFA-ran­king, van 20 naar 59. De ba­lans van het laat­ste jaar oogt som­ber: zes ne­der­la­gen in acht wed­strij­den. Het diep­te­punt was de 1-0-ne­der­laag op het veld van voet­bal­dwerg An­dor­ra. Het heeft de trou­we aan­hang niet weer­hou­den om met een flin­ke de­le­ga­tie naar Luxem­burg af te zak­ken. Aan de be­zoe­ker­s­in­gang tref­fen we Gi­zi, Vi­do en So­pi. Zij heb­ben de 1.122 ki­lo­me­ter lan­ge tocht van­uit hun woon­plaats Na­gy­ka­niz­sa met de wa­gen af­ge­legd. Van­daag zul­len ze de nieu­we bonds­coach voor het eerst in de tri­bu­ne zien zit­ten. Dat wordt op ge­ma­tigd en­thou­si­as­me ont­haald. “We had­den nog nooit van Leek­ens ge­hoord”, al­dus Gi­zi. Zijn vriend Vi­do treedt hem bij: “Het Hon­gaar­se elf­tal wordt be­ter door een Hon­gaar ge­coacht. Die be­grijpt on­ze men­ta­li­teit veel be­ter en kan be­ter com­mu­ni­ce­ren met de spe­lers.”

Die Hon­gaar­se at­ti­tu­de doet den­ken aan het ge­dach­te­goed dat rond on­ze Ro­de Dui­vels hing, voor de hui­di­ge ‘gou­den’ ge­ne­ra­tie op­stond. “Honga­ren heb­ben al­tijd een min­der­waar­dig­heids­ge­voel ge­had, dat heeft te ma­ken met de on­der­druk­king door de Rus­sen ten tij­de van het com­mu­nis­me”, ver­trouwt Ma­te Fo­dor ons toe. Fo­dor woont en werkt al twaalf jaar in Brus­sel, net als zijn vriend Adri­an Bor­be­ly. De twee leg­gen ons haar­fijn uit hoe ze in het land van gou­lash te­gen­over de komst van Leek­ens staan. “Pal Dar­dai (coach van Hertha Ber­lijn, nvdr.) wist hoe hij met de Hon­gaar­se men­ta­li­teit om kon gaan. Hij heeft de ba­sis ge­legd voor het team dat zich plaatste voor het EK. Dar­dai is een icoon, ie­der­een hoopt dat hij ooit zal te­rug­ke­ren. Ik weet niet of Leek­ens dit team even goed kan aan­voe­len. Hij is wel ge­mo­ti­veerd, maar we ver­wach­ten er niet veel van. Er zijn geen lei­ders meer in dit team. Op uit­zon­de­ring van aan­voer­der Ba­lazs Dz­sudzsak, maar die gaat te graag op stap.” Ter­wijl Fo­dor zijn uit­leg doet, komt wat ver­der­op de Hon­gaar­se spe­lers­bus aan­ge­re­den. We on­der­bre­ken het ge­sprek en haas­ten ons naar de in­gang om de nieu­we bonds­coach te be­groe­ten. Als eer­ste komt Leek­ens van de bus ge­stapt, mét zijn ge­ken­de bre­de glimlach. “Ze­nu­wen? Heb ik nooit last van”, lacht hij. “Dit wordt een in­te­res­sant du­el, ook al kam­pen we met veel bles­su­res”, geeft hij ons nog mee voor hij de ca­ta­com­ben in­duikt.

Ook de na­men van Tra­pat­to­ni en Er­win Koe­man cir­cu­leer­den. Als dan Ge­or­ges Leek­ens uit de bus valt, voelt dat als een wan­hoops­po­ging van de bond Ik geef me niet snel ge­won­nen. Met mijn know­how en de goe­de wil van de Honga­ren zul­len we sla­gen. Daar ben ik ze­ker van

Tra­pat­to­ni en Koe­man

Te­rug aan de in­gang van het be­zoe­kers­vak ko­men Ba­lasz Sze­chy en Pe­ter Majyar aan­ge­wan­deld. Ook zij zijn Honga­ren die in Brus­sel wo­nen. Ze heb­ben hun zo­nen Aron en Le­vy mee­ge­bracht. “De si­tu­a­tie is slecht”, zucht Sze­chy. “Een trai­ner die suc­ces­vol wil zijn,

Ge­or­ges LEEK­ENS kiest best niet voor Honga­rije. Leek­ens kan ge­rust een goeie trai­ner zijn, en­kel een to­ve­naar kan ons red­den met dit elf­tal. Veel we­ten we niet over hem. Al heb­ben we wel ge­le­zen dat hij niet lang bij de­zelf­de club blijft.”

De twee sup­por­ters wa­ren er­bij op het EK in Frank­rijk, toen een klei­ne re­vi­val van het Hon­gaars voetbal werd in­ge­zet en het land op zijn kop stond na het be­ha­len van de acht­ste

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.