GE­OR­GES LEEK­ENS

Het Belang van Limburg - - Maestro -

fi­na­les. “Als er ook maar een beet­je hoop is, leeft ie­der­een in­tens mee”, zegt Majyar. “Ons land is enorm voet­bal­min­ded. Van­daag wordt nog steeds de ver­ge­lij­king ge­maakt met de Pus­kas-ge­ne­ra­tie. Zo lang blij­ven we al op on­ze hon­ger zit­ten. Ja, ook bij de keu­ze van de bonds­coach. Lot­har Mat­thäus is on­ze bonds­coach ge­weest, on­langs cir­cu­leer­den de na­men van Gio­van­ni Tra­pat­to­ni en Er­win Koe­man. Als dan Ge­or­ges Leek­ens uit de bus valt, voelt dat aan als een wan­hoops­po­ging van de bond…”

EK 2020

En­ke­le da­gen voor­dien had­den we Leek­ens zelf al aan de lijn ge­kre­gen, toen hij voor het eerst ken­nis had ge­maakt met zijn nieu­we elf­tal in Boedapest. Op het mo­ment waar­op hij zijn te­le­foon be­ant- woord­de, was hij net te­rug van... een kerk­be­zoek met de ploeg. “Ze zijn hier erg ka­tho­liek”, al­dus de Hout­ha­le­naar.

Het doel bij zijn nieu­we werk­ge­ver is dui­de­lijk: het EK 2020 ha­len. Dat tor­nooi wordt in der­tien ver­schil­len­de lan­den ge­speeld, waar­on­der Honga­rije. Daar­om wordt in Boedapest een nieuw na­ti­o­naal sta­di­on ge­bouwd, een tem­pel met een ca­pa­ci­teit van 67.000 toe­schou­wers. “Het is een ge­wel­di­ge uit­da­ging om de ‘schwung’ er weer in te krij­gen voor dat EK. De Honga­ren zijn gek van voetbal en ze heb­ben een lan­ge­ter­mijn­vi­sie. De trai­nings­fa­ci­li­tei­ten zijn ge­wel­dig en de fans zijn fa­na­tiek. Struc­tu­reel staat het goed, nu moet ik het spor­tief op de rails krij­gen. Maar eerst wil ik ana­ly­se­ren.” Leek­ens had naar ei­gen zeg­gen ook aan­bie­din­gen uit Bel­gië op zak, maar koos be­wust voor een na­ti­o­na­le ploeg. Na twee keer Bel­gië, twee keer Al­ge­rije en Tu­ne­sië was hij klaar voor een zes­de pe­ri­o­de als bonds­coach. “Als ik op­nieuw in Bel­gië was be­gon­nen, had ie­der­een het nor­maal ge­von­den als ik goe­de re­sul­ta­ten had ge­boekt. Daar­om ver­koos ik het bui­ten­land.”

Marc Wilmots heeft Ivoor­kust on­der zijn hoe­de, Hu­go Broos coacht Ka­meroen, Tom Saint­fiet is Mal­tees bonds­coach en Ron­ny Van Ge­neug­den is de se­lec­tie­heer bij Ma­la­wi. De Bel­gi­sche coach als ex­port­pro­duct viert hoog­tij. Vol­gens Leek­ens had dat al veel eer­der moe­ten ge­beu­ren. “We moe­ten het Bel­gisch voetbal be­ter ver­ko­pen”, vindt hij. “Het is niet toe­val­lig dat de Ro­de Dui­vels een top­ni­veau ha­len. Lan­ge tijd heb­ben Bel­gi­sche coa­ches niet het res­pect ge­kre­gen dat we ver­die­nen. Ik heb me vaak ver­won­derd over Bel­gi­sche ploe­gen die de voor­keur ga­ven aan een bui­ten­land­se coach. Ter­wijl Bel­gi­sche coa­ches hard­wer­ken­de men­sen zijn met een goeie vi­sie die mul­ti­cul­tu­reel kun­nen wer­ken. Neem nu Hu­go Broos. Ik ben blij dat hij zijn gram heeft ge­haald door met Ka­meroen de Afri­ka Cup te win­nen. Hij heeft in Bel­gië niet de kan­sen ge­kre­gen die hij ver­dien­de.”

Met zo­veel Bel­gi­sche bonds­coa­ches blijft het des te op­val­len­der dat er een Span­jaard aan het roer staat bij de Ro­de Dui­vels. Niet dat Leek­ens zich daar­aan stoort. “Mar­ti­nez is een Spaan­se coach die zich aan­past aan on­ze cul­tuur. Waar­om zou hij dan niet wel­kom zijn? Niet de na­ti­o­na­li­teit telt, wel de kwa­li­teit.”

Te veel clubs

Te­rug naar Luxem­burg. 19.30 uur: ter­wijl zijn man­schap­pen zich op­war­men, slaat Leek­ens praat­jes aan de zij­lijn. Eerst met ref en land­ge­noot Sé­bas­tien Del­fe­ri­è­re, daar­na is zijn as­sis­tent Zol­tan Sze­le­si aan de beurt. Sze­le­si nam ook de oe­fen­pot van gis­te­ren te­gen Costa Ri­ca (1-0-ze­ge) voor zijn re­ke­ning. Daar­na is het aan Mack The Kni­fe. Van­uit de pers­tri­bu­ne kijkt Zsolt So­mo­gyi van de Hon­gaar­se krant ‘Nem­ze­ti Sport’ be­den­ke­lijk toe.

“Ik be­grijp het niet goed”, klinkt het bij de jour­na­list. “In Honga­rije heb­ben we veel jon­ge en ge­ta­len­teer­de coa­ches die van de­zelf­de ge­ne­ra­tie zijn als Dar­dai en goed werk le­ve­ren. Daar­om wa­ren we ver­baasd toen Leek­ens uit de bus kwam. De eer­ste in­druk van zijn per­soon­lijk­heid is goed, hij is open en vrien­de­lijk. Maar op zijn pal­ma­res staan veel clubs. Mis­schien te veel...” So­mo­gyi wijst er­op dat er best veel ta­lent rond­loopt in de Hon­gaar­se jeugd­elf­tal­len. “Die doen het goed. Maar het pro­bleem is dat die jon­gens niet door­stro­men naar gro­te com­pe­ti­ties. Ze gaan lie­ver poen schep­pen in het Mid­den-Oos­ten of in Azië. We ver­wach­ten niet veel van dit elf­tal. Ei­gen­lijk zit ie­der­een te wach­ten op een nieu­we ge­ne­ra­tie met ve­det­ten. Leek­ens moet die pe­ri­o­de zien te over­brug­gen. Een heel zwa­re op­dracht.”

Als Del­fe­ri­è­re de par­tij op gang fluit, neemt Leek­ens plaats op de tri­bu­ne. Hij nes­telt zich naast San­dor Csan­yi, de gro­te man van de Hon­gaar­se voet­bal­bond. Als de Luxem­bur­gers op voor­sprong ko­men, schudt de zwaar­lij­vi­ge man het hoofd. Honga­rije komt wel op ge­lij­ke hoog­te, maar na de twee­de ge­le kaart voor Lo­vren­c­sics moe­ten de Honga­ren het on­der­spit del­ven te­gen het num­mer 93 van de we­reld: 2-1. Leek­ens laat er zijn goed hu­meur niet on­der lij­den. “Ik geef me niet snel ge­won­nen. Met mijn know­how en de goe­de wil van de Honga­ren zul­len we sla­gen. Daar ben ik ze­ker van.”

Ie­der­een zit te wach­ten op een nieu­we ge­ne­ra­tie met ve­det­ten. Leek­ens moet die pe­ri­o­de zien te over­brug­gen. Een heel zwa­re op­dracht

De Hout­ha­le­naar ob­ser­veert het elf­tal voor­lo­pig nog van­uit de tri­bu­ne.

Leek­ens over­legt met San­dor Csarn­yi, de gro­te man van de Hon­gaar­se voet­bal­bond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.