44 JAAR, NE­GEN KEER BONDS­COACH

Tom Saint­fiet

Het Belang van Limburg - - Maestro - Marc CORNELISSEN

Van al­le Bel­gi­sche bonds­coa­ches is Tom Saint­fiet de­ge­ne met het lang­ste cv. Op zijn 44ste is hij al trai­ner ge­weest in - houd u vast ne­gen­tien lan­den uit vier con­ti­nen­ten. Af­ge­lo­pen zon­dag de­bu­teer­de hij bij Mal­ta, het ne­gen­de land waar­van hij bonds­coach is. In Bel­gië heb­ben al­leen Guy Thys, Marc Wilmots en Ge­or­ges Leek­ens meer in­ter­lands op hun ac­tief. De odys­see van Tom Saint­fiet kan u le­zen in ‘Trai­ner zon­der gren­zen - Van de Fin­se voet­bal­m­af­fia tot mar­me­ren sta­di­ons in Qa­tar’, een boek uit 2015. Sinds­dien zijn er weer vier hoofd­stuk­ken toe­ge­voegd: To­go, Bang­la­desh, Tri­nidad & To­ba­go en nu dus Mal­ta. De kap­pers­zoon uit Mol surft niet mee op de suc­ces­sen van on­ze gou­den ge­ne­ra­tie Bel­gi­sche voet­bal­lers, want zijn eer­ste job als bonds­coach kwam er al in 2008, in Na­mi­bië.

“Zo uniek is het niet dat we vijf Bel­gi­sche bonds­coa­ches heb­ben”, ver­ze­kert Saint­fiet. “In het ver­le­den had­den we ook al Mi­chel De Wolf, Jean This­sen, Va­lè­re Bil­len, Paul Put, Abel Am­rou­che, Eric Ger­ets,... Het heeft al­les­zins niets te ma­ken met de in­vloed van de Bel­gi­sche voet­bal­bond, want die pro­moot on­ze land­ge­no­ten niet. Ne­der­land en Duits­land zet­ten hun coa­ches in de markt, Bel­gië niet. An­ders had­den ze een Belg als bonds­coach van de Ro­de Dui­vels moe­ten aan­stel­len, in plaats van een Span­jaard zon­der top­pro­fiel. Waar­mee ik niet wil zeg­gen dat Ro­ber­to Mar­ti­nez het slecht doet, want hij heeft een bij­na per­fect par­cours af­ge­legd.” “Voort­du­rend zijn tien­tal­len voet­bal­lan­den op zoek naar een bonds­coach. Die krij­gen cv’s toe­ge­stuurd van ex-Joego­sla­ven, van ene Tom Saint­fiet en van tal van an­de­re voet­bal­die­ren. Maar ze krij­gen ook e-mails van de Duit­se en Ne­der­land­se voet­bal­bond, waar­in staat: ‘Wij kun­nen jul­lie een ge­school­de trai­ner ter be­schik­king stel­len’. Dat maakt na­tuur­lijk meer in­druk. Maar Bel­gië doet dat niet.”

Job­hop­per en glo­be­trot­ter

Met zo­veel jobs in zo kor­te tijd en in zo­veel ver­schil­len­de lan­den draagt Saint­fiet de stem­pel van job­hop­per en glo­be­trot­ter. Maar dat hoort hij niet graag. “Wie mijn ver­haal kent en de ach­ter­gron­den wil le­ren ken­nen, weet dat ik dik­wijls door om­stan­dig­he­den niet lang ben ge­ble­ven. Meer dan eens heb ik een job aan­vaard voor de duur van drie maan­den. In Bel­gië kij­ken ze neer op die klei­ne, on­be­ken­de Afri­kaan­se lan­den. Maar je kan mis­schien één of twee keer met ge­luk bonds­coach wor­den, maar geen ne­gen keer. Die lan­den en hun voor­zit­ters ont­moe­ten el­kaar vijf keer per jaar op FIFA­mee­tings en pra­ten met el­kaar. Als je ne­gen keer bonds­coach wordt, heb je een goe­de re­pu­ta­tie en ben je een ge­res­pec­teerd trai­ner.” Met Mal­ta is Saint­fiet te­rug in Eu­ro­pa. “Ik heb al­tijd de am­bi­tie ge­had om in Bel­gië en Eu­ro­pa te wer­ken. Ik wil nu iets voor de lan­ge­re ter­mijn op­bou­wen, hier met Mal­ta. Ik heb een con­tract tot eind 2019 en wil sta­biel wer­ken.”

FO­TO JEL­LE VER­MEERSCH

Tom Saint­fiet was al bonds­coach in Afri­ka, Azië, Ame­ri­ka en Eu­ro­pa.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.