Lo­gi­sche se­lec­tie voor fi­na­le

Het Belang van Limburg - - Sport -

Johan Van Her­ck maak­te gis­te­ren zijn se­lec­tie voor de Da­vis Cup-fi­na­le te­gen Frank­rijk (24-26 no­vem­ber in Rij­sel) be­kend. De Bel­gi­sche ka­pi­tein had geen ver­ras­sin­gen in pet­to en re­kent op Gof­fin, Dar­cis, Be­mel­mans, De Greef en De Loo­re. Da­vid Gof­fin (ATP 8), nu aan de slag op de Mas­ters, is het speer­punt van het Bel­gi­sche team. Hij wordt in de fi­na­le ge­flan­keerd door Ste­ve Dar­cis (76), Maas­me­che­laar Ru­ben Be­mel­mans (106), Arthur De Greef (174) en Joris De Loo­re (279).

“We gaan met vijf spe­lers naar Rij­sel om­dat ik al­le op­ties nog wil open­hou­den”, ver­tel­de Van Her­ck. “Ik wil de­ze week zien hoe ie­der­een de voor­be­rei­ding ver­teert en zal pas op het laat­ste mo­ment be­slis­sen wie er af­valt.” Al­licht zal dat De Greef wor­den, die in het dub­bel - aan de zij­de van Be­mel­mans - toch iets lich­ter uit­valt dan De Loo­re. Wat de bles­su­res be­treft, viel er goed nieuws te ra­pen. Dar­cis, die met de el­le­boog suk­kel­de, traint weer zon­der pro­ble­men vol­uit met de groep mee. En ook De Loo­re, die mid­den sep­tem­ber een me­nis­cus­ope­ra­tie on­der­ging, zit mooi op sche­ma. Vraag blijft na­tuur­lijk of Gof­fin niet te ver­moeid van de Mas­ters zal te­rug­ke­ren? “Daar maak ik me niet on­ge­rust over”, zei Van Her­ck. “Van mij mag Da­vid de Mas­ters win­nen na vijf lood­zwa­re wed­strij­den. Het ver­trou­wen dat hij ginds tankt is veel gro­ter dan de ver­moeid­heid die hij er op­doet.”

Ook Yan­nick Noah, de Fran­se ka­pi­tein, maak­te gis­te­ren zijn team be­kend. Hij koos zelfs voor zes na­men: Jo-Wil­fried Tson­ga (ATP 15), Lu­cas Pouil­le (18), de dub­bel­spe­lers Pier­reHu­gues Her­bert (80) en Ni­co­las Ma­hut (130) en de re­ser­ven Ri­chard Gas­quet (ATP 31) en Ju­lien Ben­ne­teau (ATP 57). Ook Noah zal pas in laat­ste in­stan­tie be­slis­sen wie er nog af­valt. “De Fransen heb­ben enorm veel keu­ze”, al­dus Van Her­ck. “Maar ik fo­cus niet op hun team, wel op het mij­ne. En wij heb­ben maar één doel: de Da­vis Cup win­nen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.