Axel Her­vel­le stopt bij Belgian Li­ons

Bel­gi­sche sterk­hou­der fo­cust voort­aan op com­pe­ti­tie met Bil­bao

Het Belang van Limburg - - Sport - Patrick CEULEMANS

Axel Her­vel­le (34) zet een punt ach­ter zijn in­druk­wek­ken­de car­ri­è­re bij de Belgian Li­ons. “Mijn li­chaam zegt stop”, zegt de spe­ler van Bil­bao. Her­vel­le telt 128 se­lec­ties, het mees­te van al­le ac­tie­ve Li­ons.

Ed­dy Cas­teels Bonds­coach Belgian Li­ons

FUT­SAL

Gel­ko Has­selt - Jor­da­ny Mar­ti­nus maak­te in­druk met de Ne­der­land­se na­ti­o­na­le ploeg in Kro­a­tië. Na af­loop van de vriend­schap­pe­lij­ke Fut­sal Week werd de aan­val­ler van Has­selt ver­ko­zen tot spe­ler van het tor­nooi.

He­re­mans stopt - Yves He­re­mans is ge­stopt als bonds­coach van Sau­di-Arabië. De Ant­wer­pe­naar, oud-bonds­coach in de BZVB, was er sinds ja­nu­a­ri 2016 aan de slag.

HANDBAL

Has­selt wint met for­fait­cij­fers - Ini­tia Has­selt heeft zich als eer­ste ge­plaatst voor de kwart­fi­na­les van de be­ker van Bel­gië. De Lim­bur­gers won­nen met for­fait­cij­fers (0-10) in Roe­se­la­re. “Het re­gle­ment laat ge­bruik van hars toe van­af de 1/8-fi­na­les”, legt ploe­gaf­ge­vaar­dig­de Steeg­mans uit. “Niet vol­gens de of­fi­ci­als van Roe­se­la­re, die ie­de­re pot hars uit de zaal weer­den. Een dui­de­lij­ke zaak voor de scheids­rech­ters die een for­fait­sco­re op het wed­strijd­blad no­teer­den. Jam­mer van de ver­plaat­sing. Zo’n vier­hon­derd ki­lo­me­ters voor niets ge­re­den.”

Axel is op en naast het par­ket één van de groot­ste, mis­schien wel de bes­te Bel­gi­sche spe­lers al­ler tij­den

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.