Hal­ve fi­na­le te­gen No­li­ko?

Achel wil zich be­wij­zen op het hoog­ste ni­veau

Het Belang van Limburg - - Sport - Lars AUSSEMS

Avoc Achel neemt het van­avond (20.00u) in de kwart­fi­na­les van de Bel­gi­sche be­ker op te­gen Zoer­sel, dat ver­ras­send Aalst wip­te. Het Achel­se pu­bliek hoopt op een glo­rie-avond én wie weet een hal­ve fi­na­le te­gen Maas­eik. “Zo­ver zijn we nog niet. Zoer­sel is fa­vo­riet”, houdt li­be­ro Koen Brouns de voetjes op de grond. Na twee ti­tels op rij in Li­ga B staan Jan Meer­tens’ man­schap­pen op­nieuw al­leen aan de lei­ding. Af­ge­lo­pen week­end werd er nog met 0-3 ge­won­nen bij num­mer twee We­vel­gem. Achel ver­sterk­te zich dit sei­zoen nog met on­der meer Rob Bon­tje en lijkt op­nieuw het te klop­pen team voor de ti­tel. Geen pro­mo­ties, het zorg­de al voor kri­tiek van bui­ten­af. “Dat was ook voor ons twee­maal geen ple­zant nieuws”, geeft li­ber­lo Koen Brouns (31) toe. “Toch is het be­lang­rijk­ste dat de club ge­zond blijft. We be­kij­ken het nu match per match, en wil­len al­tijd win­nen. Dit is een groep van slech­te ver­lie­zers en har­de wer­kers. Met een der­de ti­tel zijn we nog niet be­zig. Wat er op het sei­zoens­ein­de ge­beurt, zien we dan wel weer.” Van­avond wordt een mooie kans voor het voor Li­ga B te ster­ke Achel om zich eens te la­ten zien op het hoog­ste ni­veau. “Ui­ter­aard zorgt dat voor ex­tra be­wijs­drang. Het wordt een ga­la­match en een mooie waar­de­me­ter. Maar, wij heb­ben veel res­pect voor ploe­gen uit de Eu­roMil­li­ons Le­a­gue. Dat is toch nog al­tijd een trap­je ho­ger. Zoer­sel is fa­vo­riet, wij de un­der­dog. Al be­sef­fen we dat er meer kan­sen lig­gen dan te­gen Aalst”, weet Brouns, die in to­taal aan zijn acht­ste sei­zoen bij Achel be­zig is.

Niks moet, al­les mag

“De com­pe­ti­tie is wel nog al­tijd pri­o­ri­teit”, ver­volgt hij. “We zijn meer met We­vel­gem be­zig ge­weest dan met Zoer­sel. Wat niet wil zeg­gen dat we er niet voor 100% voor gaan. De ploeg draait mo­men­teel goed én in ei­gen huis kun­nen we al­tijd iets meer. Een goe­de uit­gangs­po­si­tie be­te­kent thuis win­nen. Daar gaan we al­les aan doen, maar we wil­len ook ge­nie­ten. Niks moet, al­les mag.” Bij een stunt be­staat de kans op een hal­ve fi­na­le te­gen No­li­ko. Naast Van de Loo en Schou­ren, speel­de ook Brouns nog in de Maas­eik­se kleu­ren. “Ik bracht er heel wat jeugd­ja­ren door en ben de club dank­baar. Pri­ma trai­ners, uit­ste­ken­de struc­tuur. Ik be­leef­de er schit­te­ren­de mo­men­ten. Maar met die mooie con­fron­ta­tie zijn wij ab­so­luut nog niet be­zig.”

Fo­to DICK DEMEY

Koen Brouns: “We heb­ben een groep van har­de wer­kers en slech­te ver­lie­zers.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.