“Kwes­tie van in­zicht en tech­niek”

Bonds­voor­zit­ter No­ël Se­verens (50) com­bi­neert al bij­na der­tig jaar snooker met kracht­bal

Het Belang van Limburg - - Sport - Marnik GEUKENS

2017 is met rood om­cir­keld door No­ël Se­verens uit Sint-Hui­brechts-Lil­le. Hij vier­de in au­gus­tus niet al­leen zijn ei­gen 50ste ver­jaar­dag, kracht­bal­club Poe­der­jon­gens Kau­lil­le - bij wie hij nog we­ke­lijks zijn spier­bal­len toont - blies een maand la­ter even­veel kaars­jes uit. Eer­der dit jaar werd Se­verens dan weer ver­ko­zen tot voor­zit­ter van de Lim­burg­se snoo­ker­fe­de­ra­tie. Een on­ge­wo­ne com­bi­na­tie. Of toch niet? “Het draait in bei­de spor­ten om in­zicht en tech­niek.” No­ël Se­verens houdt niet van stil­zit­ten. De di­rec­teur In­fra­struc­tuur van Scho­len­groep 15, die 17 Noord-Lim­burg­se scho­len uit het ge­meen­schaps­on­der­wijs over­koe­pelt, com­bi­neert al bij­na der­tig jaar snooker met kracht­bal. “Ik sloot me der­tig jaar ge­le­den aan bij snoo­ker­club En­bild Neer­pelt, één jaar la­ter maak­te ik via mijn schoon­broer ken­nis met het kracht­bal in Kau­lil­le. De twee spor­ten heb­ben meer ge­meen dan je op het eer­ste ge­zicht zou den­ken. Tech­niek is be­lang­rijk, daar­voor heb je bal­ge­voel no­dig. Plus tac­tisch in­zicht. In het kracht­bal mag je daar ook nog le­nig­heid en fy­sie­ke kracht aan toe­voe­gen.”

In het kracht­bal kan je je puur fy­siek iets meer uit­le­ven en mag je al eens kei­hard schreeu­wen. Dat wordt aan de snoo­ker­ta­fel min­der ge­ap­pre­ci­eerd

Kracht­bal als uit­laat­klep

Se­verens houdt een warm be­toog voor het kracht­bal, een in Bel­gië (Brug­ge) ont­wik­kel­de sport met nog vijf ac­tie­ve (Noord-)Lim­burg­se clubs.

“Naast Kau­lil­le zijn er nog clubs in Lo­zen, Bree, Gro­te Bro­gel en Overpelt. Wij vor­men sa­men met de Ant­werp­se clubs uit Ede­gem en

No­ël SE­VERENS Me­che­len een reeks. In kracht­bal pro­be­ren twee teams van vier spe­lers een bal van vier ki­lo­gram aan de grond te bren­gen in het doel­ge­bied van de te­gen­par­tij. Om­dat er geen con­tact is toe­ge­staan, is het geen bles­su­re­ge­voe­li­ge sport. Veel meer dan spier­let­sels en een spo­ra­di­sche vin­ger uit de kom, kom je niet te­gen.”

Als uit­laat­klep is kracht­bal meer ge­schikt dan snooker. “Je kan je puur fy­siek iets meer uit­le­ven en je mag al eens kei­hard schreeu­wen”, lacht hij. “Dat wordt aan de snoo­ker­ta­fel min­der ge­ap­pre­ci­eerd. Daar sta ik na een com­pe­ti­tie­wed- strijd ove­ri­gens ook vaak flink in het zweet. Niet dat je in zes fra­mes zo­veel me­ters maakt, het zijn voor­al de span­ning en de fo­cus die voor de zweet­drup­pels zor­gen.”

Lim­burg bo­ven

Zijn lief­de voor het snooker trok hem be­gin dit jaar over de meet om zijn ver­ant­woor­de­lijk­heid op te ne­men als voor­zit­ter van de Lim­burg­se tak van de Vlaam­se Snooker Fe­de­ra­tie. Te­ge­lij­ker­tijd maakt No­ël Se­verens deel uit van de na­ti­o­na­le bond (BBSA), die met Johan Heus­dens ook al een Lim­burg­se voor­zit­ter heeft. “Na­ti­o­naal had­den ze het al wel eens moei­lijk met de ei­gen­ge­rei­de Lim­bur­gers”, grijnst hij. “Maar on­ze aan­pak werpt wel zijn vruch­ten af. Niet al­leen zijn we met ruim 500 com­pe­ti­tie­spe­lers één van de groot­ste re­gio’s, een en­thou­si­as­te jeugd­wer­king legt ook al ja­ren de ba­sis voor ve­le spor­tie­ve suc­ces­sen. Op Bel­gi­sche en Vlaam­se kam­pi­oen­schap­pen scoort Lim­burg tra­di­ti­o­neel hoog. Met Lu­ca Bre­cel en Wen­dy Jans heb­ben we zo­wel bij de he­ren als da­mes een boeg­beeld, Lu­ca’s coach Dan­ny Moer­mans is bo­ven­dien erg ac­tief in de jeugd­wer­king om de op­vol­ging te ver­ze­ke­ren. Ook bij World Snooker wa­ren ze on­der de in­druk, het ge­za­men­lij­ke scho­len­pro­ject tij­dens de Eu­ro­pean Mas­ters in Lom­mel werd een suc­ces.” “Ik hoop dat en­thou­si­as­me ook over te bren­gen op na­ti­o­na­le ver­ga­de­rin­gen. Daar werd in het ver­le­den te vaak ge­bak­ke­leid. Door een con­struc­tie­ve­re sa­men­wer­king wil­len we Bel­gië nog meer op de we­reld­kaart plaat­sen. De suc­ces­sen van Lu­ca Bre­cel kun­nen ons daar ze­ker bij hel­pen.”

FO­TO DD

No­ël Se­verens, bonds­voor­zit­ter in het snooker, met de vrien­den van kracht­bal­club Poe­der­jon­gens Kau­lil­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.