Lim­bur­gers in fa­vo­rie­ten­rol

Vol­gend week­end BK voor de jeugd in Lo­ke­ren

Het Belang van Limburg - - Sport - Luc ERALY

De Lim­bur­gers kaap­ten vo­rig jaar ze­ven ti­tels weg op het Bel­gisch bad­min­ton­kam­pi­oen­schap voor de jeugd. Vol­gend week­end zou­den ze wat graag even goed wil­len pres­te­ren, ver­mits ze in acht dis­ci­pli­nes als eer­ste reeks­hoofd star­ten. “Ik heb de voor­bije ja­ren al veel reeks­hoof­den in de twee­de of der­de ron­de zien ver­lie­zen”, waar­schuwt jeugd­trai­ner Patrick Boo­nen al met­een. “Een eer­ste reeks­hoofd torst al­le druk, ter­wijl een out­si­der zich al­tijd kan over­tref­fen.”

Eén en an­der neemt niet weg dat Il­jo en Ya­ro Van Del­sen al­le­bei voor een dub­bel­slag gaan. “Ze heb­ben de goe­de vorm te pak­ken, zijn blessurevrij en zijn op en top ge­mo­ti­veerd”, zegt pa­pa Sven die te­vens Lim­burgs jeugd­trai­ner is. “Zo gaat Ya­ro bij­voor­beeld re­so­luut voor het he­ren en­kel U15. In het ge­mengd dub­bel ver­wacht ik dan weer dat Il­jo en Sie­be­lijn De Sut­ter gro­te con­cur­ren­tie krij­gen. Nu ja, we heb­ben vo­rig week­end zo­wel tech­nisch als tac­tisch nog bij­ge­stuurd.” “Mis­schien kan mijn doch­ter Fae voor de ver­ras­sing zor­gen bij de U11”, hoopt die an­de­re pa­pa, Patrick Boo­nen stie­kem. “Ze is in vorm en weet haar ze­nu­wen in toom te hou­den. Kir­stin heeft net een trai­nings­sta­ge in De­n­e­mar­ken ach­ter de rug. Haar hoofd­doel is het EK U17 in Praag. Ze moet bo­ven­dien nog ac­cli­ma­ti­se­ren op de top­sport­school. Het zou dan ook kun­nen dat zij wat min­der sterk voor de dag komt. Met Am­ber speelt ze voor het eerst sa­men het dub­bel in de U17. Dat is al­tijd leuk na­tuur­lijk. We zien wel hoe het zal uit­draai­en.” “Maar er zijn na­tuur­lijk niet al­leen de twee­ling­broers Van Del­sen en de fa­mi­lie Boo­nen”, voegt Patrick Boo­nen er­aan toe. “Er zijn ook nog Jo­nah Quin­tens en Lin­dert Van­deur­zen, die als eer­ste of twee­de reeks­hoofd star­ten. Dat be­wijst dat we een pri­ma jeugd­wer­king heb­ben in Lim­burg. We pro­be­ren de top te be­rei­ken in Bel­gië én in­ter­na­ti­o­naal aan te slui­ten bij de gro­te Eu­ro­pe­se bad­min­ton­lan­den De­n­e­mar­ken, Duits­land en En­ge­land.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.