Ya­con zoekt af­zet­markt

Nieuw knol­ge­was gaat na test­jaar voor vas­te stek in su­per­markt

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente - Phil­lip Pergens

Sinds de in­tro­duc­tie in 2016 is de ya­con, een knol­ge­was oor­spron­ke­lijk af­kom­stig uit de An­des, nog niet echt door­ge­bro­ken in ons land. Daar moet 40.000 eu­ro pro­mo­tie­steun van de pro­vin­cie, de Vlaam­se over­heid, de ge­meen­te Kinrooi en Agro­po­lis ver­an­de­ring in bren­gen. Leo Hen­c­kens uit Kinrooi is de eni­ge com­mer­ci­ë­le te­ler in Bel­gië: “On­be­kend maakt on­be­mind, en dat gaat ze­ker op voor de ya­con. De ver­koop ver­liep dan ook moei­zaam.” In­tus­sen is met Car­re­four Mar­ket een part­ner ge­von­den. Van­af van­daag is de ya­con te koop in vijf su­per­mark­ten ver­spreid over de pro­vin­cie. “Ik ge­loof nog al­tijd in dit pro­ject”, zegt Leo Hen­c­kens. De groen­te­boer be­werk­te de voor­bije twee jaar in de scha­duw van Agro­po­lis 60 are met als doel ya­con te oog­sten. Het op­zet: een nieuw en ge­zond knol­ge­was bij ons in­tro­du­ce­ren. “We haal­den zo’n twin­tig De­ze week exclusief bij

Knack voor slechts

ex­tra ton op. Maar 2016 was niet het jaar van de door­braak. We ge­raak­ten het pro­duct niet kwijt. Men­sen ken­nen het niet en hou­den vast aan de tra­di­ti­o­ne­le groen­ten. Maar ik leer­de dat de­ze soort veel­zij­dig is en wel de­ge­lijk troe­ven heeft.”

Car­re­four Mar­ket

Dus gooi­en de part­ners het de­ze keer over een an­de­re boeg. De groen­te krijgt een hip ka­rak­ter met een ei­gen lo­go en ei­gen naam: Tasty Ya­con. ‘Lek­ker fris met een ste­vi­ge bi­te’, luidt het. Er werd een web­si­te ge­lan­ceerd met on­der meer re­cep­ten. De groen­te wordt al wel ge­bruikt in gas­tro­no­mi­sche keu­kens in de pro­vin­cie, maar ze is nog niet door­ge­dron­gen in de par­ti­cu­lie­re keu­kens. Daar­om is er nu een com­mer­ci­ë­le part­ner ge­von­den. Vijf ves­ti­gin­gen van Car­re­four Mar­ket heb­ben de ya­con van­af van­daag in hun as­sor­ti­ment. Het gaat om de win­kels in Maas­eik, Maas­me­che­len, Op­g­lab­beek, Al­ken en in het VlaamsBra­bant­se Kes­sel-Lo. “We zijn geen prij­zen­klop­per en leg­gen de fo­cus daar­om op een groot aan­bod, lo­ka­le pro­duc­ten en spe­ci­a­li­tei­ten”, legt Jes­si­ca Crets­kens van Car­re­four Mar­ket Maas­eik uit. “Op die ma­nier on­der­schei­den we ons en het ver­haal van de ya­con past per­fect bin­nen de­ze vi­sie. In eer­ste in­stan­tie gaat het om een be­perk­te ver­de­ling, maar we gaan het pro­duct pro­mo­ten. Dat be­gint met vijf­tig pak­ket­ten in el­ke win­kel. Ik ver­ge­lijk het graag met ko­kos­olie. Een te­le­vi­sie­fi­guur ge­bruik­te dit en plots kon­den we de vraag niet bij­hou­den. Met ya­con

kan het­zelf­de ge­beu­ren.”

Gin en pick­les

De ya­con wordt in de kij­ker ge­zet met twee af­ge­lei­de pro­duc­ten. Zo is er Yep, een gin op ba­sis van ya­con en ge­maakt door trai­teur Pe­ter Cre­mers en zijn part­ner Eric. En nog in de rek­ken: Will’s Ma­gic Pick­les. Een saus van chef Wil­fried Be­li­ën. “Ik be­reid­de ya­con al met var­kens­wan­ge­tjes, maar ik wil­de er ook een zo­mer­pro­duct van ma­ken. Ik heb hon­derd bo­ka­len ge­maakt en er is nu al vraag naar. Voor­al de knap­pe­rig­heid slaat aan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.