Ver­val­len vil­la te koop voor 499.000 eu­ro

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente - Geert VANBAELEN

De ico­ni­sche di­rec­teurs­wo­ning langs de Haag­doorn­dijk in Neer­pelt staat te koop voor net geen 500.000 eu­ro. Het in de re­gio be­ken­de ge­bouw uit 1913 deed ooit nog dienst als be­las­ting­kan­toor, maar kwam daar­na in han­den van pri­va­te ei­ge­naars. Die koes­ter­den gro­te plan­nen, maar kre­gen ze niet ver­we­zen­lijkt. To­taal ver­val was het ge­volg. “De eco­no­mie leeft weer op, dus ik ben wel hoop­vol dat een in­ves­teer­der in­te­res­se toont”, ver­telt de ei­ge­na­res. “De wo­ning is nu iets meer dan tien jaar in ons be­zit, en we had­den er am­bi­ti­eu­ze plan­nen mee”, ver­telt Han­ny Phi­lip­se, een da­me van Ne­der­land­se ori­gi­ne die al sinds de ja­ren ’90 in Neer­pelt woont. “In Ne­der­land had ik een ei­gen in­sti­tuut voor be­roeps­op­lei­din­gen. In Bel­gië kreeg ik ook steeds meer op­drach­ten en ik wou hier iets ge­lijk­aar­dig uit­bou­wen. Die ri­an­te wo­ning vlak aan het Dom­mel­hof leek me zeer ge­schikt om woon- en werk­ruim­ten in te rich­ten. Toen we het koch­ten, was het al flink ver­ou­derd.” Maar en­ke­le maan­den na­dat ze het pand had ge­kocht, kwam ze voor een on­aan­ge­na­me ver­ras­sing te staan. “We wil­den ver­bou­wen, maar moch­ten al­leen in­stand­hou­dings­wer­ken uit­voe­ren. Het ge­bouw is be­schermd als his­to­risch erf­goed. Ook mocht het plots en­kel nog een in­vul­ling krij­gen met ver­blijfs­re­cre­a­tie zo­als een ho­tel met een res­tau­rant. Met die be­stem­mings­wij­zi­ging was men blijk­baar al en­ke­le ja­ren be­zig, het uit­sluit­sel kwam na­dat we het had­den ge­kocht.”

Ver­val

Er zat niets an­ders op dan het maar weer zo snel mo­ge­lijk van de hand te doen. “Maar toen kwam de fi­nan­ci­ë­le cri­sis, en ston­den in­ves­teer­ders niet meer te sprin­gen om een ho­tel te be­gin­nen”, ver­zucht Phi­lip­se. De voor­bije ja­ren ver­an­der­de het ge­bouw in een ru­ï­ne. “De eer­ste ja­ren heb­ben we het nog warm ge­stookt en op­ge­lapt. Maar in­drin­gers heb­ben het ge­sloopt. We kun­nen niet blij­ven ver­nieu­wen.” Via een ge­re­nom­meer­de ma­ke­laars­si­te wordt het nu te koop aan­ge­bo­den als te re­no­ve­ren di­rec­teurs­wo­ning met een woon­op­per­vlak­te van 650 m2 te­gen een pit­ti­ge vraag­prijs van 499.000 eu­ro. “Dat be­drag heb­ben we er des­tijds zelf voor be­taald, zon­der de kos­ten. Dus we schie­ten er nog veel geld bij in als we het ver­ko­pen. Maar het blijft een fan­tas­ti­sche lo­ca­tie dicht­bij het do­mein Dom­mel­hof en het in­du­strie­ter­rien van Overpelt. De eco­no­mie leeft weer op, dus ik ben wel hoop­vol dat een in­du­stri­eel of zo er wel weg mee weet.”

Re­cre­a­tie

Bur­ge­mees­ter Raf Dries­kens (CD&V) stelt dat er ver­schil­len­de ma­len over­leg is ge­weest met de ei­ge­na­res en an­de­re ge­ïn­te­res­seer­den om con­cre­te pro­jec­ten uit te wer­ken. “Maar die stuit­ten op de ho­ge vraag­prijs. De wo­ning ligt in een park­ge­bied dicht­bij een gro­te re­cre­a­tie­zo­ne met het Dom­mel­hof, Klan­ken­bos, en heel wat jeugd­in­fra­struc­tuur. Als ge­meen­te ge­lo­ven we in het po­ten­ti­eel van de si­te. De si­te is daar­om een deel­plan bin­nen een BPA zo­n­e­vreem­de re­cre­a­tie waar­in we een func­tie als ver­blijfs­lo­gies heb­ben voor­zien. Ook nu wil­len we met me­vrouw Phi­lip­se en kan­di­daat-in­ves­teer­ders blij­ven zoe­ken naar een goe­de in­vul­ling.”

FO­TO GVB

De vil­la is bin­nen he­le­maal ge­sloopt door in­drin­gers. “Maar het blijft een fan­tas­ti­sche lo­ca­tie”, zegt de ei­ge­na­res.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.