“Met me­ga­foon krijg je kau­wen niet weg”

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente -

Zo­wel in het cen­trum van Be­rin­gen als in de buurt van de Aca­cia­laan strij­ken el­ke dag bij val­avond dui­zen­den kau­wen neer. “Dat zorgt voor veel over­last”, ver­nam raads­lid Hi­lai­re Poels (on­afh.). Hij stel­de voor om net als in Maas­eik de vo­gels met een me­ga­foon te ver­drij­ven, maar daar ge­looft sche­pen Gil­bert Lam­brechts (sp.a) niet in. Poels ver­scheen op de ge­meen­te­raad met een me­ga­foon zo­als het exem­plaar dat in Maas­eik ge­bruikt wordt. “Maar in te­gen­stel­ling tot Maas­eik bou­wen de kau­wen hier nes­ten in de schou­wen”, weet hij. “Sla­pen doen ze dan weer in het dicht­be­groei­de woon­uit­brei­dings­ge­bied rond de Aca­cia­laan en Lijs­ter­straat. Ver­mits de me­ga­foon met de angst­ge­lui­den in Maas­eik werkt, stel ik voor om ook een der­ge­lijk toe­stel aan te schaf­fen. De stads­wach­ten kun­nen dan een twee­tal ke­ren per week de kraai­ach­ti­gen ver­drij­ven. Het plaat­sen van nest­kas­ten voor slecht­val­ken heeft niet ge­hol­pen. Als we de schou­wen af­dek­ken met roest­vrij gaas, we­ren we de vo­gels op een dier­vrien­de­lij­ke ma­nier. Dat zou de brand­weer kun­nen doen.”

Sche­pen Gil­bert Lam­brechts is het he­le­maal niet eens met de­ze re­de­ne­ring. “Er zijn de laat­ste tijd geen mel­din­gen meer van over­last. Als er weer mel­din­gen ko­men, grij­pen we in, maar niet met zo’n me­ga­foon. De die­ren schrik­ken op, maar vlie­gen ge­woon naar el­ders. Dat schuift het pro­bleem al­leen maar op. Wat het af­dek­ken van schou­wen be­treft, dat moe­ten de be­wo­ners zelf doen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.