“Hoe meer ogen, hoe meer je ziet”

Bor­den kon­di­gen buurt­pre­ven­tie­net­wer­ken aan

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente - Chris NELIS

Gis­te­ren is in de Boom­weg in Ter­boekt het eer­ste bord ge­plaatst met daar­op ‘De­ze buurt hoort, ziet en meldt’. Het gaat om een ac­tie van de stad in sa­men­wer­king met het Vei­lig­heids­huis, de po­li­tie van de zo­ne Car­ma en buur­ten waar di­gi­taal buurt­toe­zicht wordt ge­or­ga­ni­seerd. In­mid­dels zijn in Genk al ze­ven buurt­pre­ven­tie­net­wer­ken op­ge­richt waar be­wo­ners el­kaar en de po­li­tie op de hoog­te hou­den van ver­dach­te ac­ti­vi­tei­ten. “Het is de be­doe­ling zo’n bord al­leen te plaat­sen in buur­ten waar de men­sen dat zelf wil­len”, zegt bur­ge­mees­ter Wim Dries (CD&V). “Dat kan af­schrik­kend wer­ken voor wie slech­te be­doe­lin­gen heeft. Maar het kan ook een te­ken zijn van buurt­par­ti­ci­pa­tie, waar­bij de be­wo­ners voor el­kaar een oog­je in het zeil hou­den. Het is de so­ci­a­le co­he­sie en de so­ci­a­le con­tro­le die een gro­te rol spe­len in de vei­lig­heid van een stad. De­ze pre­ven­tie­net­wer­ken, die vaak van­uit de buurt zelf ont­staan, wil­len we on­der­steu­nen. Het is voor de po­li­tie on­mo­ge­lijk om over­al te­ge­lijk te zijn. Bo­ven­dien kent een buurt­be­wo­ner zijn om­ge­ving het best. Aan de toe­gang van elk net­werk komt zo’n bord te staan. Tij­dens in­fo­avon­den ge­ven we be­wo­ners toe­lich­ting over het be­lang van een BPN en over hoe zo’n BPN op te rich­ten. Daar­bij geeft de po­li­tie uit­leg over wat een ver­dach­te si­tu­a­tie kan zijn en wat be­lang­rijk is om het pro­bleem aan te kun­nen pak­ken. Uit­gangs­punt blijft dat nie­mand zich­zelf in ge­vaar mag bren­gen en dat de in­for­ma­tie eerst via 101 aan de po­li­tie wordt ge­meld.”

Whats­App

In de Boom­weg in Ter­boekt was al zo’n BNP op­ge­richt. Gis­te­ren werd er het eer­ste bord ge­plaatst. “We heb­ben een buurt­co­mi­té dat zich on­der meer be­zig­houdt met straat­fees­ten”, zegt be­wo­ner Jaak Van­de­wae­r­de. “We wo­nen in een dood­lo­pen­de straat, waar­door er wei­nig pas­san­ten zijn die iets ver­dachts kun­nen op­mer­ken. We zijn dus op el­kaar aan­ge­we­zen. Re­cent nog is in één van de wo­nin­gen in­ge­bro­ken. Dat zet ons er toe aan om nog waak­za­mer te zijn. Hoe meer ogen, hoe meer je ziet. We heb­ben ons ge­groe­peerd via Whats­App. An­de­ren doen dat bij­voor­beeld via Mes­sen­ger. Er is in on­ze straat nog maar één be­wo­ner die geen smartpho­ne heeft en dus niet aan­ge­slo­ten is. Het net­werk zorgt al­les­zins voor een gro­ter vei­lig­heids­ge­voel. En daar draagt ook dit bord aan bij.”

FO­TO CHRIS NELIS

Bur­ge­mees­ter Wim Dries en buurt­be­wo­ner Jaak Van­de­wae­r­de stel­len het eer­ste buurt­pre­ven­tie­bord van Genk voor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.