Aan­ge­pas­te pre­mies te­gen leeg­stand

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente -

Leeg­stand: Nu een co­fi­nan­cie­ring is toe­ge­kend aan pro­jec­ten om het kern­win­kel­ge­bied te ver­ster­ken en de leeg­stand weg te wer­ken via ‘Wo­nen Bo­ven Win­kels’, moest de re­gle­men­te­ring wor­den aan­ge­past. Hier­door kun­nen han­de­laars uit het kern­win­kel­ge­bied ge­nie­ten van ho­ge­re pre­mies, om­dat de Vlaam­se over­heid, net als de ge­meen­te, 35 pro­cent voor haar re­ke­ning neemt. Nieuw is ver­der dat de­ze pre­mies ook gel­den voor ho­re­ca, vrije, pa­ra­me­di­sche, me­di­sche en in­tel­lec­tu­e­le be­roe­pen. De pre­mie voor het pro­ject ‘Wo­nen Bo­ven Win­kels’ wordt op­ge­trok­ken tot 70 pro­cent. Een­rich­tings­ver­keer: De Bergstraat en de Le­o­nard Mees­straat wor­den heraan­ge­legd en dat is vol­gens het ge­meen­te­be­stuur het aan­ge­we­zen mo­ment om er éé­n­rich­tings­ver­keer in te voe­ren. Som­mi­gen ge­bruik­ten de­ze we­gen als sluip­weg om het cen­trum­ver­keer te ver­mij­den. Par­keer­ver­bod: In de ver­bin­dings­weg tus­sen de School­straat en de Ro­de Kruis­straat wordt een stil­staan- en par­keer­ver­bod in­ge­voerd ter hoog­te van de school. Daar was een on­vei­li­ge si­tu­a­tie ont­staan door­dat ou­ders bij het af­ha­len en bren­gen van de kin­de­ren hun voer­tui­gen in de berm par­keer­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.