Plan­nen Den Dries en Has­pers­ho­ven vast­ge­legd

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente -

Den Dries: De ruim­te­lij­ke plan­nen voor Den Dries en Has­pers­ho­ven wer­den de­fi­ni­tief vast­ge­legd. Bur­ge­mees­ter Fransen (CD&V): “Er wa­ren vier be­zwa­ren en die zijn op­ge­lost. Op Den Dries re­a­li­se­ren we het han­dels­ge­beu­ren (de­tail­han­del) en op Has­pers­ho­ven het woon­uit­brei­dings­ge­deel­te. Het sa­men­voe­gen ge­beur­de op ver­zoek van de pro­vin­cie. Raads­lid Sche­pens (N-VA) uit­te nog­maals zijn be­zorgd­heid over de ver­keers­door­stro­ming. N-VA ont­hield zich.

Wijk­wer­ken: Het PWA-stel­sel wordt per 1 ja­nu­a­ri om­ge­vormd naar Wijk­wer­ken. De be­staan­de PWA-over­een­kom­sten blij­ven be­staan.

IGL: Overpelt stapt in 2019 uit de In­ter­com­mu­na­le ver­e­ni­ging voor hulp aan Ge­han­di­cap­ten in Lim­burg (IGL) en die in­ten­tie is er in buur­ge­meen­te Neer­pelt ook, al­dus bur­ge­mees­ter Fransen op vraag van raads­lid Sche­pers. “Wij heb­ben in Noord-Lim­burg een ster­ke aan­we­zig­heid van zorg­in­stel­lin­gen on­der de koe­pel Stijn vzw”, mo­ti­veer­de men de uit­stap. Overpelt gaat vol­gens de ver­deel­sleu­tel de pen­si­oen­ver­bin­te­nis van 22.681 eu­ro aan IGL ver­ef­fe­nen. Daar was een te­kort van 3.767.884 eu­ro. Meer­der­heid: CD&V (14)

Op­po­si­tie: N-VA (7), Open Vld (3), sp.a/Groen (1)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.