Dis­cus­sie over wer­ken op pri­vaat do­mein

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente -

Nood­ver­lich­ting grot­ten: Naar ana­lo­gie met een aan­tal wer­ken die eer­der uit­ge­voerd wer­den in de mer­gel­groe­ve van Kan­ne om de open­ba­re vei­lig­heid te ga­ran­de­ren, stel­de het sche­pen­col­le­ge voor om het ge­meen­te­per­so­neel wer­ken te la­ten uit­voe­ren in de pri­va­te mer­gel­grot­ten Hey­nen in Zi­chen. “Het gaat om de plaat­sing van nood­ver­lich­ting op het tra­ject dat jaar­lijks door dui­zen­den toe­ris­ten wordt be­zocht en dus van al­ge­meen be­lang is. De wer­ken zijn al uit­ge­voerd en ik ver­ont­schul­dig mij voor de­ze laat­tij­di­ge be­slis­sing en re­gu­la­ri­sa­tie”, stel­de bur­ge­mees­ter Vos (CD&V). De ge­za­men­lij­ke op­po­si­tie vond dat de ge­meen­te geen wer­ken uit te voe­ren had op pri­vé-ei­gen­dom, ter­wijl Ste­ven Coe­ne­grachts (Open Vld) voor­stel­de om al­le Riemst­se zelf­stan­di­gen met een toe­ris­tisch oog­merk even­waar­di­ge ge­meen­te­lij­ke hulp te ver­le­nen. Bij de stem­ming werd het punt uit­ein­de­lijk meer­der­heid te­gen op­po­si­tie aan­ge­no­men. Waar­op Jan Pe­u­mans (N-VA) dreig­de om een klacht in te die­nen bij de gou­ver­neur.

Man­da­ten: Op voor­stel van raads­lid Dirk Jacobs (N-VA) wor­den wel­dra op de ge­meen­te­lij­ke web­si­te al­le be­zol­dig­de en on­be­zol­dig­de man­da­ten van de ge­meen­te­raads­le­den en OCMWraadsle­den op­ge­lijst. “Een kwes­tie van trans­pa­ran­tie”, ver­de­dig­de hij zijn voor­stel. Ge­meen­te­lij­ke ad­vies­ra­den: Het voor­stel van Ivo Thys (sp.a/Groen) om nu al het en­ga­ge­ment aan te gaan om na de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen van 2018 in al­le ad­vies­ra­den even­veel man­nen als vrou­wen op te ne­men, waar­bij bo­ven­dien één der­de van de le­den jon­ger moet zijn dan 30 jaar en één der­de ou­der dan 60 jaar, haal­de het niet. “Die keu­ze moe­ten we over­la­ten aan het vol­gen­de ge­meen­te­be­stuur”, stel­de sche­pen Ma­ri­na Pau­ly (CD&V). Daar­in werd ze door heel de raad ge­volgd. Op­mer­ke­lijk ge­noeg ook door Thys zelf.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.