Fred­dy Loix ere­bur­ger van Riemst

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente -

Ge­we­zen ral­ly­pi­loot Fred­dy Loix uit Mil­len wordt ere­bur­ger van Riemst. Dat heeft de ge­meen­te­raad be­slist. Riemst eert daar­mee zijn be­ken­de in­wo­ner voor zijn uit­zon­der­lij­ke sport­car­ri­è­re. “De sport­pres­ta­ties van Fred­dy Loix zijn uit­zon­der­lijk en heb­ben een na­ti­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le uit­stra­ling”, al­dus bur­ge­mees­ter Mark Vos. “Door zijn ken­nis over te dra­gen op on­ze jeugd is hij een spor­tief voor­beeld voor ve­len en een uit­hang­bord voor on­ze ge­meen­te.”

Het ini­ti­a­tief om ‘Fast Fred­dy” tot ere­bur­ger te kro­nen kwam van ge­meen­te­raads­lid Mie­ke Loy­ens. De ge­meen­te­lij­ke be­oor­de­lings­com­mis­sie die be­slis­te over het ere­bur­ger­schap was una­niem po­si­tief over het voor­stel en ook in de ge­meen­te­raad vie­len uit­slui­tend lo­ven­de woor­den te no­te­ren over de 47-ja­ri­ge Mil­le­naar die pre­cies een jaar ge­le­den een punt zet­te ach­ter zijn pro­fes­si­o­ne­le car­ri­è­re als ral­ly­rij­der.

Loix reed 93 WK-ral­ly’s waar­in hij vier po­di­um­plaat­sen be­haal­de. Vier keer werd hij Bel­gisch kam­pi­oen en elf keer won hij de pres­ti­gi­eu­ze Ral­ly van Ie­per, een ab­so­luut re­cord.

De nieu­we ere­bur­ger vindt de ti­tel een he­le eer: “Ik ben erg blij en aan­ge­naam ver­rast. Het is een er­ken­ning van­uit de ge­meen­te waar ik heb le­ren au­to­rij­den en waar ik ge­re­geld train­de en nieu­we wa­gens mocht tes­ten op de ruil­ver­ka­ve­lings­we­gen.”

Fred­dy Loix wordt of­fi­ci­eel in de bloe­me­tjes ge­zet tij­dens de ge­meen­te­lij­ke nieuw­jaars­re­cep­tie op zon­dag 21 ja­nu­a­ri 2018.

FO­TO EVA

‘Fast Fred­dy’ is erg op­ge­zet met de ti­tel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.