Lu­kaku top­schut­ter al­ler tij­den

Ro­me­lu Lu­kaku is top­schut­ter al­ler tij­den met doel­punt num­mer 31

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Kristof LIBERLOO

Ge­won­nen, maar voor­al veel bij­ge­leerd. Dat is de kor­te sa­men­vat­ting van Bel­gië-Ja­pan. De Ro­de Dui­vels haal­den het in een slap­pe wed­strijd met 1-0, dank­zij een his­to­risch doel­punt van Ro­me­lu Lu­kaku. Num­mer 31 voor de aan­val­ler van Man­ches­ter Uni­ted, waar­door hij top­schut­ter al­ler tij­den wordt bij na­ti­o­na­le ploeg. Net als te­gen Mexi­co kon­den de Ro­de Dui­vels gis­te­ren­avond niet he­le­maal over­tui­gen. Toen de Ne­der­land­se scheids­rech­ter Dan­ny Mak­ke­lie de eer­ste helft af­floot, ver­ont­schul­dig­de de sta­di­on­spea­ker zich haast bij het nog­al mak­ke thuis­pu­bliek. “0-0 bij de rust, maar daar komt zo da­de­lijk zé­ker ver­an­de­ring in!”, schreeuw­de de po­si­ti­vo door Jan Brey­del. Ro­ber­to Mar­ti­nez had toen al­weer erg veel bij­ge­leerd, want daar die­nen oe­fen­wed­strij­den toch voor. We som­men even voor u op. 1 Dat de Bel­gi­sche de­fen­sie het moei­lijk heeft als ze met­een on­der druk ge­zet wordt. Ja­pan be­let­te de thuis­ploeg om uit te voet­bal­len, zelfs bij een doel­trap van Si­mon Mig­no­let zorg­den ze met maar liefst vier spe­lers voor ho­ge pres­sing.

2 Dat Chris­ti­an Ka­ba­se­le zijn kans niet ge­gre­pen heeft. De ex-Genk-ver­de­di­ger liet zich meer­maals rol­len. Te vaak te on­zui­ver. Bib­ber in de te­nen.

3 Dat Thor­gan Eden niet is. Geen schan­de. Hebt u Ro­dri­go en Ma­tías Mes­si al zien voet­bal­len? Ze ko­men niet tot aan de en­kels van hun broer. Dan doet Thor­gan be­ter. Maar dus niet zo goed als Eden. Die had ze­ker meer aan­ge­van­gen met de uit­ge­le­zen kans net voor rust.

4 Dat Si­mong Mig­no­let een meer dan waar­di­ge ver­van­ger was van Thi­baut Cour­tois, de Trui­e­naar hield de nul na rust tot twee keer toe op het bord.

De Bruy­ne

We zit­ten half­weg van on­ze wed­strijd­ana­ly­se, hoog tijd dus om Ke­vin De Bruy­ne te ver­mel­den. Daar zit u op te wach­ten, toch? Wel, De Bruy­ne nam zijn ver­ant- woor­de­lijk­heid op. Dat moest ook, na die har­de woor­den van zon­dag. Speel­de hij te­gen Ja­pan dan een su­per­match, met gro­te S op de borst? Neen, maar hij was sa­men met Dries Mer­tens en Si­mon Mig­no­let wel de bes­te Belg tus­sen de lij­nen. Vaak aan de bal, slim pas­send en veel me­ters ma­kend. Wat voor­al op­viel: De Bruy­ne voet­bal­de gis­te­ren even­veel met de wijs­vin­ger als met de voet. Zijn me­de­spe­lers voort­du­rend coa­chend, hen let­ter­lijk to­nend waar ze moesten lo­pen of staan: Meu­nier meer te­gen de zij­lijn, Wit­sel iets naar bin­nen en Ka­ba­se­le die moest op­schui­ven. Geen woor­den, maar da­den. Dát ver­wacht­te Ro­ber­to Mar­ti­nez van De Bruy­ne. Of zo­als de Ja­pan­se spreuk luidt: Naku ne­ko wa ne­zu­mi o to­ra­nu. Let­ter­lijk ver­taald: een mi­au­wen­de kat vangt geen mui­zen. Niet te hoog van de to­ren bla­zen, maar al­les ge­ven. Mar­ti­nez wacht­te De Bruy­ne de­mon­stra­tief op bij zijn ver­van­ging. We ge­lo­ven dat de hand­druk en het schou­der­klop­je wel­ge­meend wa­ren. Toen de eer­ste fluit­con­cer­tjes na rust uit de tri­bu­nes op­do­ken, stond Ke­vin al on­der de dou­che. Want de Ro­de Dui­vels bak­ten er in het vier­de en vijf­de kwar­tier niks van. Ge­luk­kig is er op zo een mo­ment al­tijd Ro­me­lu Lu­kaku nog. Heer­lij­ke ac­tie en voor­zet van Chad­li, Lu­kaku had de 1-0 maar in te knik­ken. Een his­to­ri­sche go­al, num­mer 31 al, waar­door hij over Van Himst en Voor­hoof springt. Geen en­ke­le Belg scoor­de va­ker in het shirt van de Ro­de Dui­vels. Dus haal­de de en­thou­si­as­te sta­di­on­spea­ker aan het ein­de toch nog zijn ge­lijk, de 0-0 bleef niet op het bord. Maar over­tui­gend was de ze­ge ze­ker niet, wel weer veel bij­ge­leerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.