Dit is de schat­ka­mer van de kerk­hof­dief

Man steelt hon­der­den bloem­stuk­ken en graf­ver­sie­rin­gen

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Koen SNOEKX

De ont­mas­ker­de kerk­hof­dief, die hon­der­den or­na­men­ten, bloem­stuk­ken, kaar­sen en pot­ten weg­roof­de van de be­graaf­plaat­sen Hoog­veld in Tes­sen­der­lo en Deur­ne bij Diest, was al drie jaar ac­tief. In die pe­ri­o­de ver­za­mel­de de man, een ver­war­de tach­ti­ger uit de om­ge­ving Diest-Tes­sen­der­lo, in zijn huis een in­druk­wek­ken­de ver­za­me­ling aan graf­ver­sie­rin­gen. Bij de po­li­tie­zo­ne Be­rin­gen-HamTes­sen­der­lo lie­pen gis­te­ren een twin­tig­tal mel­din­gen bin­nen over ge­sto­len graf­stuk­ken. De kerk­hof­dief werd vo­ri­ge week don­der­dag op he­ter­daad be­trapt. Tij­dens een po­li­tie­ac­tie op de be­graaf­plaats Hoog­veld in Tes­sen­der­lo trok een be­jaar­de man de aan­dacht. In de au­to­kof­fer van de tach­ti­ger, die ver­ward over­kwam, trof­fen de agen­ten een he­le reeks bloem­stuk­ken aan. In het ka­der van het on­der­zoek werd daar­op een huis­zoe­king uit­ge­voerd bij de man, die in de om­ge­ving DiestTes­sen­der­lo woont. In het huis van de man werd een in­druk­wek­ken­de ver­za­me­ling graf­ver­sie­rin­gen ge­von­den. De hon­der­den or­na­men­ten, bloem­stuk­ken, kaar­sen en pot­ten la­gen net­jes op­ge­sta­peld in een ruim­te bij de wo­ning.

Be­wa­kings­ca­me­ra ge­sto­len

De be­jaar­de man ver­klaar­de dat hij de graf­ver­sie­rin­gen uit af­val­con­tai­ners haal­de of ge­kocht had op rom­mel­mark­ten, maar daar hecht­te de po­li­tie wei­nig ge­loof aan. De po­li­tie ver­moedt dat de be­jaar­de kerk­hof­dief al zo’n drie jaar ac­tief is. De af­ge­lo­pen drie jaar lie­pen er bij po­li­tie­zo­ne Be­rin­gen-Ham-Tes­sen­der­lo im­mers een he­le re­sem mel­din­gen bin­nen over ge­sto­len graf­ver­sie­rin­gen. Om de dief­stal­len een halt toe te roe­pen, in­stal­leer­de de po­li­tie ruim twee jaar ge­le­den zelfs een be­wa­kings­ca­me­ra op de be­graaf­plaats Hoog­veld in Tes­sen­der­lo, maar die ca­me­ra werd am­per twee we­ken na de in­stal­la­tie al ge­sto­len. Of de be­jaar­de man ook hier­voor ver­ant­woor­de­lijk is, is niet dui­de­lijk.

Emo­ti­o­ne­le waar­de

Bij po­li­tie­zo­ne Be­rin­gen-HamTes­sen­der­lo lie­pen gis­te­ren een twin­tig­tal mel­din­gen bin­nen over ge­sto­len graf­stuk­ken. “We kre­gen ook mel­din­gen over graf­ver­sie­rin­gen die ge­sto­len wer­den op kerk­ho­ven in Kor­tes­sem, Al­ken en Laak­dal, maar we zijn er vrij ze­ker van dat de man en­kel graf­stuk­ken weg­haal­de op de be­graaf­plaat­sen van Tes­sen­der­lo en Deur­neDiest”, klinkt het bij de po­li­tie. “We ho­pen nu zo veel mo­ge­lijk ge­du­peer­den hun ge­sto­len graf­ver­sie­ring te­rug te be­zor­gen, want vaak gaat het hier om stuk­ken met een gro­te emo­ti­o­ne­le waar­de.” Wat de be­jaar­de man be­ziel­de om zo veel graf­ver­sie­rin­gen te ste­len, is niet dui­de­lijk. “We zijn in ie­der ge­val heel blij dat de­ze zaak ein­de­lijk op­ge­lost is”, zegt de Looi­se bur­ge­mees­ter Fons Verwimp.

We zijn in ie­der ge­val heel blij dat de­ze zaak ein­de­lijk op­ge­lost is

Fons VERWIMP Bur­ge­mees­ter Tes­sen­der­lo

Ge­du­peer­den kun­nen de dief­stal van een graf­stuk tij­dens kan­toor­uren mel­den bij de po­li­tie­zo­ne Be­rin­gen-Ham-Tes­sen­der­lo op 011/27.95.68.

FO­TO HBVL

In het huis van de be­jaar­de kerk­hof­dief trof de po­li­tie hon­der­den or­na­men­ten, bloem­stuk­ken, kaar­sen en pot­ten aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.