Duit­sers ont­dek­ken ge­wij­zigd re­cept Nu­tel­la

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

De af­ge­lo­pen we­ken re­gen­de het op so­ci­a­le me­dia bo­ze re­ac­ties aan het adres van Fer­re­ro. Hun cho­co­pas­ta Nu­tel­la is on­ge­twij­feld de po­pu­lair­ste we­reld­wijd, maar toch be­sloot de Ita­li­aan­se groep het re­cept iet­wat te wij­zi­gen, zo ont­dek­te een Duit­se con­su­men­ten­or­ga­ni­sa­tie. De ‘nieu­we’ Nu­tel­la bleek zoe­ter, ble­ker en vet­ti­ger. Aan­van­ke­lijk wil­de Fer­re­ro niet re­a­ge­ren, maar door de kri­tiek be­sloot de fa­bri­kant gis­te­ren dan toch een en an­der te ver­dui­de­lij­ken. “Het re­cept be­vat nog steeds ze­ven in­gre­di­ën­ten, zon­der kleur­stof­fen en be­waar­mid­de­len, en ook de voe­dings­waar­de is ge­lijk ge­ble­ven”, klinkt het. “Maar het wei­poe­der is ver­van­gen door ma­ge­re­melk­poe­der, wat toe­laat de glo­ba­le kwa­li­teit van de melk in Nu­tel­la ver­der te ver­be­te­ren, en te­ge­lijk haar unie­ke smaak te be­hou­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.