Lan­ger be­ta­lend par­ke­ren in de buurt van Win­ter­land

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente -

Vrij­dag gaat Win­ter­land van start in Has­selt en daar­om breidt de stad tot en met 7 ja­nu­a­ri het be­ta­lend par­ke­ren in de on­mid­del­lij­ke buurt uit. Zo zal daar el­ke dag tus­sen 9 uur en mid­der­nacht be­taald moe­ten wor­den door niet-be­wo­ners. Dat is 5 uur lan­ger dan op an­de­re da­gen. Ook op zon­dag moet nu de he­le dag be­taald. Ook wordt de Con­gos­traat ter hoog­te van de aan­slui­ting op de Groe­ne Bou­le­vard af­ge­slo­ten voor al het ge­mo­to­ri­seerd ver­keer, met uit­zon­de­ring van de hulp­dien­sten. Zo­lang Win­ter­land duurt, wordt het be­ta­lend par­ke­ren ove­ri­gens in de he­le be­taal­zo­ne Dus­art uit­ge­breid. Par­ke­ren is daar voor niet-be­wo­ners be­ta­lend tus­sen 9 uur en mid­der­nacht. Be­wo­ners par­ke­ren gratis met hun di­gi­ta­le par­keer­ver­gun­ning. Hun be­zoek kan ge­bruik­ma­ken van de elek­tro­ni­sche be­zoe­kers­kaart. Be­zoe­kers van Win­ter­land kun­nen par­ke­ren op de be­taal­par­king on­der het Dus­art­plein of op de gratis rand­par­kings Mout­to­ren, Ha­waï, Vil­der­straat of langs de Bou­de­wijn­laan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.