“Res­tau­rants zijn geen Za­lan­do”

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Sinds de in­voe­ring van de wit­te kas­sa in ja­nu­a­ri 2016 heb­ben vol­gens Ho­re­ca Vlaan­de­ren steeds meer res­tau­rant­uit­ba­ters hun ope­nings­uren aan­ge­past om te be­spa­ren op de loon­kos­ten. “Som­mi­ge res­tau­rants doen dat met een ex­tra slui­tings­dag in het week­end. Als je door de week goed draait, kan dat”, zegt Ger­rit Budts van Ho­re­ca Vlaan­de­ren. Vol­gens Sven Nou­ten van het Neu­traal Syn­di­caat voor Zelf­stan­di­gen wordt het ook steeds moei­lij­ker om per­so­neel te vin­den in het week­end. “Men­sen staan meer op vrije tijd en qua­li­ty ti­me met de kin­de­ren.” Nou­ten be­ves­tigt dat het aan­tal men­sen dat niet komt op­da­gen na een re­ser­va­tie toe­neemt. “Het is blijk­baar een trend om op vrij­dag en za­ter­dag op ver­schil­len­de plaat­sen te­ge­lijk te re­ser­ve­ren. Dan kun­nen men­sen de avond zelf nog kie­zen waar ze zin in heb­ben. Veel men­sen be­sef­fen niet dat res­tau­rants geen Za­lan­do zijn. Ze kun­nen het per­so­neel niet te­rug­stu­ren als je niet komt op­da­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.