Op jacht naar nieu­we aar­de

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

CAPE CANAVERAL - Als al­les goed ver­lo­pen is, is de NASA-te­le­scoop TESS (Tran­si­ting Exop­la­net Sur­vey Sa­tel­li­te) van­nacht ge­lan­ceerd. Mis­sie? Op zoek gaan naar aard­ach­ti­ge pla­ne­ten.

Het zus­je van de Ke­pler­te­le­scoop zal naar ze­ker 200.000 ster­ren kij­ken. De mees­te zul­len niet meer dan 300 licht­ja­ren van ons ver­wij­derd zijn, wat re­la­tief dicht­bij is. TESS zal ook ster­ren ob­ser­ve­ren die tot 100 keer hel­der­der zijn dan die­ge­ne waar Ke­pler al zijn vi­zier op richt­te. Net daar­door zal ex­tra on­der­zoek mo­ge­lijk wor­den. Zo zal de Ja­mes Webb-te­le­scoop la­ter kun­nen zoe­ken naar spo­ren van le­ven op de ont­dek­te pla­ne­ten. TESS be­gint over twee maan­den met het on­der­zoek dat twee jaar zal du­ren. On­der­zoe­kers ver­wach­ten dat de te­le­scoop 300 aard­ach­ti­ge pla­ne­ten zal vin­den. As­tro­no­men zijn nu al over­tuigd dat de Melk­weg ze­ker twee mil­jard po­ten­ti­eel be­woon­ba­re pla­ne­ten be­vat.(thv)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.