“Ik ben al lan­ger po­pu­lair in Egyp­te”

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

1,4 mil­joen vol­gers telt de Fa­ce­book­pa­gi­na van Hen­ny Seroey­en, de Lom­mel­se ac­teur die Ro­bin Ver­hae­gen speelt in ‘De Buurtpolitie’. Zijn fit­nessfo­to’s wor­den ech­ter voor­al ge­volgd in Egyp­te (232.000 vol­gers), Mexi­co (97.848 vol­gers) en In­dia (96.236). Ge­kocht? Niet vol­gens de ac­teur zelf. “Ik heb al lan­ger, ver voor ‘De Buurtpolitie’, een groot be­reik in die lan­den.”

Slechts 17.460 daar­van ko­men uit Bel­gië. Het me­ren­deel komt ech­ter uit lan­den als Egyp­te, Mexi­co, In­dia, VS, Al­ge­rije, Ma­rok­ko, Tu­ne­sië en Bra­zi­lië. De ac­teur zelf ont­kent ech­ter met klem li­kes ge­kocht te heb­ben. “Ten eer­ste is mijn pa­gi­na ge­ve­ri­fi­eerd door Fa­cebook, wat be­wijst dat al­les wat er­op staat echt is”, zegt Seroey­en. “Bo­ven­dien ben ik al lan­ger, ver voor ik in ‘De Buurtpolitie’ mijn op­wach­ting maak­te, po­pu­lair in die lan­den. Er zijn een aan­tal fo­to’s en film­pjes van mij ge­deeld door fit­nes­sers die daar erg be­kend zijn. En de men­sen ginds zijn so­wie­so snel­ler ge­neigd om iets nieuws te li­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.