Huis­zoe­king bij Ant­werps sp.a-boeg­beeld Tom Meeuws

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

ANT­WER­PEN - Als de Ant­werp­se so­ci­a­lis­ten een gro­te aan­kon­di­ging doen, kun je er don­der op zeg­gen dat Tom Meeuws een te­gen­slag moet in­cas­se­ren. Lijst­trek­ker Jin­nih Beels stel­de gis­te­ren ‘wit ko­nijn’ Karl Apers voor en pre­cies op dat mo­ment viel het Ant­werp­se par­ket bin­nen bij Meeuws. Voor het oog van de ca­me­ra’s, die zijn “god­ver­dom­me” net­jes kon­den vast­leg­gen (fo­to).

De in­val ka­dert in het on­der­zoek naar het ver­trek van Meeuws bij De Lijn Ant­wer­pen. Daar moest hij op­stap­pen toen bleek dat hij meer geld had uit­ge­trok­ken voor de in­hul­di­ging van een pre­me­tro­tun­nel dan hij mocht van de Raad van Be­stuur. Toen die de­tails aan het licht kwa­men, dien­de De Lijn klacht in voor mo­ge­lijk straf­ba­re fei­ten.

Die huis­zoe­king zat er dus aan te ko­men. Veel ver­an­dert ze niet aan de po­si­tie van Meeuws. De lo­ka­le par­tij­top blijft ach­ter hun voor­zit­ter staan. “We heb­ben ver­trou­wen in het ge­rech­te­lijk on­der­zoek en de­ze huis­zoe­king maakt daar deel van uit”, zegt Beels. Meeuws zelf zegt “blij te zijn dat het par­ket zo snel werk maakt om dui­de­lijk­heid te schep­pen.”

Dit week­end moet de lo­ka­le af­de­ling zich uit­spre­ken over de vol­le­di­ge lijst. Nor­maal ge­zien zul­len zij ook ach­ter hun ge­ha­ven­de voor­zit­ter blij­ven staan.

FO­TO VTM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.