Geen jumping in Lum­men dit voor­jaar

Het Belang van Limburg - - Sport -

Dat de pres­ti­gi­eu­ze lan­den­prijs in Lum­men ver­dween, was reeds ge­we­ten. He­laas zal er dit voor­jaar he­le­maal geen jumping plaats­vin­den in de tui­nen van de Pos­tel­man­sen. De vzw Mi­li­ta­ry Lum­men ging in ver­ef­fe­ning. Het strui­kel­blok was de len­te­toer van 2017 die vol­le­dig de mist in ging. Door de la­te­re da­tum, de con­cur­ren­tie en het feit dat rui­ters de de­sa­streu­ze weers­om­stan­dig­he­den van een jaar eer­der in het ach­ter­hoofd hiel­den, wa­ren er veel min­der in­schrij­vin­gen en min­der in­kom­sten. Met ro­de cij­fers als re­sul­taat. De broers Pos­tel­mans los­sen met een ver­ef­fe­naar al­le fi­nan­ci­ë­le za­ken zo goed mo­ge­lijk op. In­tus­sen is er veel vraag uit de rui­ter­we­reld om in de toe­komst op­nieuw te or­ga­ni­se­ren. Als dat kan met ou­de en nieu­we in­ves­teer­ders, zul­len de Pos­tel­man­sen naar ei­gen zeg­gen ze­ker toe­hap­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.