Bac­que­lai­ne her­o­pent de­bat over pen­si­oen met pun­ten

Het Belang van Limburg - - NIEUWS POLITIEK -

BRUSSEL - Vol­gen­de week star­ten de on­der­han­de­lin­gen over de zwa­re be­roe­pen. Ook het de­bat over het pen­si­oen met pun­ten zal wor­den her­vat. Dat heeft mi­nis­ter van Pen­si­oe­nen Bac­que­lai­ne (MR) ge­zegd in de Ka­mer.

Mi­nis­ter van Pen­si­oe­nen Da­niel Bac­que­lai­ne (MR) moest aan ne­gen par­tij­en uit­leg ge­ven over het feit dat 55.000 men­sen zijn gaan be­to­gen te­gen de pen­si­oen­her­vor­min­gen. “Ik neem de bood­schap van de ma­ni­fes­tan­ten ern­stig”, zei de mi­nis­ter. Vol­gens de mi­nis­ter ver­sprei­den de vak­bon­den fou­te in­for­ma­tie over het pen­si­oen met pun­ten. “Dat ver­rast me, want het voor­stel is al uit­voe­rig be­spro­ken in het Na­ti­o­naal Pen­si­oen­co­mi­té.” De mi­nis­ter on­der­lijn­de nog eens dat de waar­de van een punt niet ver­min­dert en de waar­de niet af­hangt van de be­gro­ting. Hij ver­wees ook naar de aca­de­mi­ci die het pen­si­oen met pun­ten de­ze week ook ver­de­dig­den. Vol­gen­de week wordt in elk ge­val al het so­ci­aal over­leg over de zwa­re be­roe­pen op­nieuw op­ge­start. “We moe­ten re­de­lijk blij­ven, niet al­le be­roeps­func­ties zul­len als zwaar er­kend wor­den.”

De re­ge­ling voor zwa­re be­roe­pen moet in­gaan van­af 1 ja­nu­a­ri 2020.

FOTO PHN

Mi­nis­ter Bac­que­lai­ne.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.