Pi­lo­ten drei­gen met nieu­we sta­kin­gen

Het Belang van Limburg - - NIEUWS -

BRUSSEL - Het wa­ter is té diep tus­sen de vak­bon­den en di­rec­tie van Brus­sels Air­li­nes. Het ver­zoe­nings­ge­sprek woens­dag­avond tus­sen vak­bon­den en di­rec­tie van Brus­sels Air­li­nes is op niets uit­ge­draaid. Daar­om blijft de sta­kings­aan­zeg­ging van de pi­lo­ten gel­den. De bon­den ver­wach­ten de ko­men­de we­ken een voor­stel met een dui­de­lij­ke ver­bin­te­nis van de di­rec­tie. Komt dat er niet, dan zul­len ze ook in ju­ni “ver­schil­len­de da­gen” het werk neer­leg­gen. In­zet van de sta­king zijn de ba­lans tus­sen het werk- en pri­véle­ven, de lo­nen en pen­si­oen­leef­tijd. Voor­al de ho­ge werk­druk heeft bij de pi­lo­ten kwaad bloed ge­zet. Brus­sels Air­li­nes heeft er al­le be­lang bij dat de ver­zoe­ning er zo snel mo­ge­lijk komt. De sta­kin­gen van maan­dag en woens­dag kost­ten het be­drijf al bij­na 10 mil­joen eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.