In­ge­stuurd door Ro­ger Vin­c­ken

Het Belang van Limburg - - LIMBURG WUIFT -

Za­ter­dag 12 mei or­ga­ni­seer­de Hasselt Stix een groot feest voor al zijn speel­sters en spe­lers om zijn ju­bi­le­um ex­tra in de verf te zet­ten.

Za­ter­dag we­mel­de het van het volk in Sport­park Kie­wit. On­der een stra­len­de zon na­men een dui­zend­tal men­sen deel aan de vie­ring van 5 jaar Has­selt­se hoc­key­club. Nu het hoc­key­sei­zoen ach­ter de rug is, kre­gen speel­sters en spe­lers een uit­ge­breid pro­gram­ma aan­ge­bo­den om nog een laat­ste maal hun hart op te ha­len in ver­schil­len­de hoc­key­dis­ci­pli­nes. Van ’s mor­gens vroeg tot laat in de na­mid­dag werd in ver­schil­len­de wed­strij­den de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie af­ge­slo­ten. On­der­tus­sen kon­den de le­den zich ver­ma­ken met su­mo­wor­ste­len. Daar­naast werd de pan­na­kooi druk be­zocht. Pan­na­hoc­key is een vorm van street­hoc­key waar­bij twee ploe­gen van tel­kens 4 spe­lers el­kaar in een kooi be­kam­pen. Ver­der ga­ven twee in­ter­na­ti­o­nals van de In­door Li­ons cli­nics zo­dat on­ze hoc­key­ers kon­den proe­ven van oe­fe­nin­gen en be­we­gin­gen uit de ho­ge­re re­gi­o­nen. On­der­tus­sen zorg­den de shoot­outs voor en­thou­si­as­te mi­ni-com­pe­ti­ties. De al­ler­klein­sten scho­ven voort­du­rend aan bij de schmink­ta­fel ter­wijl de ou­ders bij een hap­je en een drank­je ge­dul­dig af­wacht­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.