Geen schor­sing voor po­si­tie­ve Ista

Het Belang van Limburg - - SPORT -

Ke­vyn Ista wordt door de UCI niet ge­schorst na zijn po­si­tie­ve plas in de Ster van Bes­sè­ges. De 33-ja­ri­ge Waal van WB-Aqua Pro­tect-Veran­clas­sic test­te be­gin fe­bru­a­ri po­si­tief op Fu­ro­se­mi­de en werd ge­schrapt in de uit­slag. Het wa­ter­af­drij­ven­de ge­nees­mid­del, dat on­der meer ge­bruik wordt bij hart­fa­len, le­ver­cir­ro­se en nier­f­a­len, staat op de do­ping­lijst van het WADA, maar de UCI schorst de ren­ner niet, om­dat er slechts een klei­ne sub­stan­tie werd te­rug­ge­von­den. De ren­ner be­weert ook dat een ge­nees­mid­del bij de apo­the­ker werd ‘be­smet’ met het pro­duct in kwes­tie. Ista komt er van af met een waarschuwing.

“Ik werd com­pleet vrij­ge­spro­ken na­dat ik kon be­wij­zen dat de­ze be­smet­ting on­vrij­wil­lig was”, al­dus Ista. “Ik werd nooit ge­schorst en ben klaar om weer te koer­sen. Ik zal de com­pe­ti­tie in Gul­le­gem (op 2 ju­ni, nvdr.) her­vat­ten.”

Ista was door zijn ploeg sinds 18 maart op non-ac­tief ge­zet in af­wach­ting van de be­slis­sing van de UCI.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.