Lum­me­naar als eer­ste in ons land be­smet met do­de­lijk te­ken­vi­rus

Lum­men­se tuin­bou­wer aan de dood ont­snapt na be­smet­ting met TBE-vi­rus

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Koen SNOEKX

LUMMEN - “Ik heb heel veel ge­luk ge­had”, zegt Chris Lie­ten (49). De uit­ba­ter van een tuin­cen­trum in Lummen liep en­ke­le we­ken ge­le­den te­ke­nen­ce­fa­li­tis of TBE op, een le­vens­ge­vaar­lij­ke ziek­te die je kan krij­gen door een te­ken­beet. “Ik had ho­ge koorts en van de ene dag op de an­de­re kon ik niet meer pra­ten of lo­pen.” Een week zweef­de Chris tus­sen le­ven en dood. Hij is zo goed als ze­ker de eer­ste Belg ooit die in ons land TBE op­liep.

Chris Lie­ten is blij dat hij zijn strijd te­gen te­ke­nen­ce­fa­li­tis nog kan na­ver­tel­len. Het be­gon noch­tans heel on­schul­dig. “Eind au­gus­tus voel­de ik plots een bul­tje op mijn rech­ter­bil dat wat krie­bel­de.” Dat dat bul­tje het ge­volg was van een te­ken­beet, wist Chris op dat mo­ment nog niet. “Het bul­tje trok weer weg, maar kort daar­na be­gon­nen de klie­ren in mijn bei­de lie­zen te ont­ste­ken.” Te­ge­lijk do­ken nog an­de­re symp­to­men op. “Ik werd dui­ze­lig en plots kon ik ook niet meer pra­ten. Als ik een zin be­gon, kon ik die niet meer af­ma­ken. Ook lo­pen luk­te niet meer. Ik zat ’s nachts op de rand van mijn bed en wil­de naar het toi­let gaan, maar mijn be­nen wil­den niet meer mee.” Toen Chris ook he­vi­ge koorts be­gon te ma­ken, sloe­gen de dok­ters alarm. Op vrij­dag 14 sep­tem­ber werd de zaak­voer­der van tuin­cen­trum Lie­ten-Lie­ten in al­ler­ijl over­ge­bracht naar de af­de­ling in­ten­sie­ve zor­gen van het Jes­sa Zie­ken­huis in Has­selt. Maar ook daar ver­be­ter­de zijn si­tu­a­tie niet. “Die 39 gra­den koorts bleef du­ren. Ik kreeg een zwa­re an­ti­bi­o­ti­cak­uur en nog een la­ding an­de­re me­di­cij­nen, maar dat haal­de al­le­maal niets uit. Mijn spraak was ook vol­le­dig weg­ge­val­len.” De dok­ters vrees­den op dat mo­ment het erg­ste. “‘Me­vrouw, we we­ten niet of uw man het zal ha- len’, zei­den ze te­gen mijn echt­ge­no­te.”

Chris zweef­de een week tus­sen le­ven en dood op de spoed­af­de­ling, maar toen sloeg zijn toe­stand plots om. “Van de ene dag op de an­de­re be­gon mijn koorts te da­len en be­gon ik te ge­ne­zen. Ook voor de dok­ters was dat een raad­sel.” Na een week op in­ten­sie­ve werd hij naar een ge­wo­ne ka­mer ge­bracht waar hij nog een week in ob­ser­va­tie werd ge­hou­den.

Moun­tain­bi­ken

Lie­ten is nu twee we­ken te­rug thuis. “Ik ben nog al­tijd niet he­le­maal ge­ne­zen. Ik ben heel snel moe en ook mijn vin­gers tin­te­len nog een beet­je. Maar ik ben blij dat ik er nog ben.”

Pas vo­ri­ge week kreeg hij te ho­ren te­gen wel­ke ziek­te zijn li­chaam al die tijd had ge­voch­ten. “Ik had een her­sen­ont­ste­king op­ge­lo­pen als ge­volg van een te­ken­beet. Daar­te­gen helpt geen en­kel me­di­cijn. Vol­gens de dok­ters is het dank­zij mijn goe­de con­di­tie dat ik de strijd te­gen de ziek­te ge­won­nen heb.” Waar Lie­ten de te­ken­beet op­liep, weet hij niet. “Ik ga el­ke zon­dag zo’n 50 km moun­tain­bi­ken. Is het toen ge­beurd? Of ben ik ge­be­ten toen ik in au­gus­tus één dag in Zee­land was?” Een an­de­re mo­ge­lijk­heid is dat hij de beet op­liep in zijn tuin­cen­trum van zo’n drie hec­ta­re groot. “Af­ge­lo­pen don­der­dag heeft een team van bi­o­lo­gen mijn he­le be­drijf hier uit­ge­kamd, maar ze heb­ben niet één teek ge­von­den.”

Eind ok­to­ber moet de Lum­me­naar op­nieuw op con­tro­le. “Te­gen die tijd zou ik nor­maal he­le­maal her­steld moe­ten zijn.”

Ik zat ’s nachts op de rand van mijn bed en wil­de naar het toi­let gaan, maar mijn be­nen wil­den niet meer mee

Chris LIE­TEN

FO­TO RAYMOND LEMMENS

Chris Lie­ten (49) in zijn tuin­cen­trum in Lummen: “Geen idee waar ik die te­ken­beet heb op­ge­lo­pen. Ze heb­ben hier al­les uit­ge­kamd en geen en­ke­le teek ge­von­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.