Volg de ver­kie­zin­gen via hb­vl.be

Het Belang van Limburg - - Verkiezingen 2018 - Mi­ran­da GIJSEN

HAS­SELT - Zon­dag trekt u naar de stem­bus om te be­slis­sen wie voor u mag ze­te­len in de ge­meen­te- en pro­vin­cie­raad. Bij uw krant zit u op de eer­ste rij om het ver­kie­zings­nieuws op de voet te vol­gen.

Wie nog niet be­slist heeft op wie hij zal stem­men, kan op on­ze web­si­te te­recht voor een han­dig over­zicht. De af­ge­lo­pen zes maan­den heb­ben on­ze jour­na­lis­ten en cor­res­pon­den­ten het be­lang­rijk­ste nieuws ver­za­meld, ana­ly­ses ge­maakt en de­bat­ten ge­voerd in el­ke Lim­burg­se ge­meen­te. Het rap­port van de bur­ge­mees­ter, het de­bat en een over­zicht van al­le kan­di­da­ten kan u raad­ple­gen via uw ge­meen­te­pa­gi­na op www.hb­vl.be.

Zon­dag

Op ver­kie­zings­dag zet uw krant al­le re­gis­ters open. Van­af 8 uur ’s mor­gens trek­ken on­ze cor­res­pon­den­ten, jour­na­lis­ten, fo­to­gra­fen en vi­deo­re­por­ters op pad om de stem­bus­gang en het ver­kie­zings­nieuws te sprok­ke­len en dit tot ver na mid­der­nacht. Dat nieuws wordt door on­ze on­li­ne­re­dac­tie ver­za­meld en in een hel­der over­zicht ge­go­ten op on­ze web­si­te. Ook de uit­sla­gen kan u daar van mi­nuut tot mi­nuut op­vol­gen. Van­af 16 uur zal hoofd­re­dac­teur In­dra De­wit­te om het uur li­ve een stand van za­ken ge­ven via on­ze Fa­ce­book­pa­gi­na, sa­men met on­ze po­li­tie­ke re­dac­tie die het nieuws uit de ge­meen­ten op de voet volgt. Ook bij de col­le­ga’s van TV Limburg is een ploeg van on­ze re­dac­tie aan­we­zig om de eer­ste re­ac­ties van win­naars en ver­lie­zers te ver­za­me­len. De TVL ver­kie­zings­show kan u li­ve vol­gen van 16 uur tot mid­der­nacht.

Maan­dag

Op maan­dag vindt u in uw krant al­le re­sul­ta­ten met een ana­ly­se per ge­meen­te. Wie is de win­naar? Wel­ke co­a­li­ties zijn er ge­slo­ten? En waar wis­selt de sjerp? Hoe zit het met de voor­keur­stem­men en wie is de stem­men­kam­pi­oen van Limburg? Dat ont­dekt u maan­dag in een ex­tra dik­ke ver­kie­zings­krant.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.