“Wel­licht de eer­ste die in België TBE op­loopt”

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

ANT­WER­PEN - Het is zeer waar­schijn­lijk dat Chris Lie­ten de eer­ste Belg is die in ons land be­smet is ge­raakt met te­ke­nen­ce­fa­li­tis. Dat zegt Pa­trick Soen­t­jens, hoofd­arts van het In­sti­tuut voor Tro­pi­sche Ge­nees­kun­de in Ant­wer­pen.

“TBE is een van de ziek­tes – de be­kend­ste is de ziek­te van Ly­me – die door een te­ken­beet op de mens kan wor­den over­ge­dra­gen”, zegt dr. Soen­t­jens. “De ziek­te be­gint on­schul­dig, met griep­ver­schijn­se­len, koorts en hoofd­pijn. Maar na een klach­ten­vrije pe­ri­o­de van en­ke­le da­gen komt er bij een deel van de pa­ti­ën­ten een twee­de ziek­te­pe­ri­o­de. Die kan uit­mon­den in een ont­ste­king van de her­se­nen of het her­sen­vlies en gaat ge­paard met ver­lam­mings­ver­schijn­se­len en he­vi­ge koorts.”

Sterf­te­kans klein

TBE komt voor­al voor in Oos­tEu­ro­pa (Po­len, Honga­rije of Roe­me­nië) maar ook in Zuid-Duits­land en Oos­ten­rijk. In Ne­der­land zijn er vijf be­we­zen ge­val­len be­kend. “Het is nu voor het eerst dat in ons land ie­mand be­smet is ge­raakt”, zegt Soen­t­jens. “De­ze zo­mer heeft ook een 22-ja­ri­ge vrouw uit Gent TBE ge­kre­gen maar zij heeft de ziek­te mo­ge­lijk op­ge­lo­pen tij­dens een ci­ty­trip naar Boed­a­pest. De kans dat de Lim­bur­ger in ei­gen lans be­smet is ge­raakt, is veel gro­ter. Hij is in de zo­mer slechts één dag in het bui­ten­land ge­weest: in Zee­land, en dat is geen ri­si­co­ge­bied.” Niet ie­der­een die be­smet is met TBE, heeft ook last van de ziek­te, zegt dr. Soen­tjes. “Eén op de vijf pa­ti­ën­ten krijgt ef­fec­tief hoofd­pijn en koorts. In die groep is de ziek­te voor 1 pro­cent do­de­lijk. De kans op sterf­te is dus erg klein, maar niet on­be­staan­de.” Er is geen me­di­cijn te­gen TBE. “Je kan je wel la­ten vac­ci­ne­ren, maar dat is in België nog niet aan de or­de.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.