Bur­gers boos op ver­keers­el­len­de door ‘pest­con­tro­les’

“Zwaan­tjes zwaai­den ter­wijl ze 70 re­den op E314”

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Ma­rij WYERS

HAS­SELT - De Lim­bur­gers re­a­ge­ren boos op de pro­test­con­tro­les waar­mee zo’n twee­hon­derd agen­ten de och­tend­spits vrij­dag se­ri­eus in de soep lie­ten draai­en. Een uur rij­den van Zon­ho­ven naar Has­selt, smal­le ge­meen­te­we­gen die dicht­slib­ben door sluip­ver­keer, leer­lin­gen die uit­ein­de­lijk te voet en te laat op school ar­ri­ve­ren… De po­li­tie­ac­tie heeft al­leen maar on­ge­noe­gen op­ge­wekt: “Hoe­zo, dit wa­ren geen pest­con­tro­les?”

Bo­ze re­ac­ties lie­ten so­ci­a­le me­dia ont­plof­fen toen Lim­bur­gers op de door­gangs­we­gen ge­con­fron­teerd wer­den met ver­keers­in­farc­ten die men al­leen in Brus­sel ver­wacht. “Waar­om con­tro­le­ren ze niet voor de re­ge­rings­ge­bou­wen in Brus­sel als ze de over­heid wil­len vi­se­ren?” en “Ze sta­ken te­gen de re­ge­ring door de bur­gers te pes­ten. Dat is de re­de­ne­ring van el­ke vak­bond”. Vak­bonds­man Pa­trick Roi­j­ens be­seft dat je geen ome­let kan ma­ken zon­der ei­e­ren te bre­ken. “Bij el­ke ac­tie tref­fen we de bur­ger. En dat zorgt na­tuur­lijk voor frus­tra­ties”, knikt Roi­j­ens van VSOA Po­li­tie. “Voor een pro­test­mars van het Noord- naar Zuid­sta­ti­on in Brus­sel krijg je wei­nig agen­ten ge­mo­bi­li­seerd. Met zo’n wan­de­ling geef je ook geen krach­tig sig­naal. Ter­wijl on­ze po­li­tie­men­sen net heel dui­de­lijk wil­len aan­ge­ven dat de maat vol is. Dat merk­ten we ook aan de ac­tie­be­reid­heid. Ze­ker twee­hon­derd agen­ten in Limburg na­men deel.” En­ke­le uren voor­dien wa­ren in Sint-Trui­den nog drie agen­ten ge­wond ge­raakt toen ze een zwal­pen­de be­stuur­der wil­den con­tro­le­ren (zie ka­der). Net dat ge­weld wordt aan­ge­klaagd. “We heb­ben vrij­dag een sta­te­ment ge­maakt. Dat de frus­tra­ties zo diep zit­ten, heeft mij nog ver­rast. We ho­pen dat de over­heid ein­de­lijk oog heeft voor on­ze be­kom­mer­nis­sen”, zegt Car­lo Me­do van NSPV.

“Puur machts­ver­toon”

“Puur machts­ver­toon was het”, zegt een zelf­stan­di­ge uit Has­selt. “Drie keer heb ik moe­ten aan­schui­ven bij een con­tro­le. Nie­mand moest bla­zen, nie­mand moest boord­do­cu­men­ten af­ge­ven. En daar­door kwam ik dan een half­uur te laat op mijn af­spraak.” De Weg­po­li­tie Limburg pik­te luk­raak au­to’s van de E314 voor een gron­di­ge in­spec­tie. “Te­gen 70 km/u re­den ze. Die zwaan­tjes hiel­den 30 ki­lo­me­ter lang het ver­keer op, en dan nog eens zwaai­en als ze de af­rit ne­men… Dat is niet pes­ten dan?”

Over­leg

Een door­ge­dre­ven con­tro­le op de Ringlaan in Lummen zorg­de voor stil­staand ver­keer in en rond het cen­trum. Truc­kers claxon­neer­den in de cha­os. Thuis­ver­pleeg­sters kwa­men te laat. Op de Kam­per­baan in Le­o­polds­burg raak­te geen au­to voor­uit. In Maas­eik strand­de al het school­gaand ver­keer aan de con­tro­le­post. Over­al kwa­men leer­lin­gen en leer­krach­ten te laat in de klas. Voor­lo­pig zijn er geen nieu­we pro­test­ac­ties ge­pland. Bin­nen en­ke­le we­ken ho­pen de po­li­tie­bon­den weer rond de ta­fel te zit­ten met de be­voeg­de mi­nis­ters: Koen Geens (jus­ti­tie) over het ge­weld en Jan Jam­bon (bin­nen­land) over hun sta­tuut.

FO­TO ZAHRA BOUFKER

Op de Kam­per­baan was er geen door­ko­men aan. Scho­lie­ren stap­ten dan maar uit de bus om te voet naar school te gaan.

FO­TO JOZEF CROUGHS

Trui­en­se agen­ten hou­den pro­test­con­tro­les na­dat drie col­le­ga’s ge­wond raak­ten bij een nach­te­lij­ke con­tro­le.

FO­TO KOEN LUTS

Al­le ver­keer in Lummen zat gis­ter­och­tend vast door con­tro­les op de Ringlaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.