Kor­rels

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

GENK -

On­ge­veer al­les aan dit ver­haal ruikt naar iets uit een min­der po­pu­lai­re af­le­ve­ring van Har­ry Pot­ter. Het Die­pen­be­ker­bos klinkt al on­heil­spel­lend, ze­ker wan­neer je leest dat het niet eens in Die­pen­beek ligt, maar in Ter­mien, vlak­bij de Hut­ten. Stuk voor stuk plaats­na­men die iets hei­me­lijks in zich dra­gen. En dan die ge­heim­zin­ni­ge fel­blau­we kor­rels, die in kring­vorm in het wil­de gras ver­spreid lig­gen. Een soort graan­cir­kels op speed. Ei­gen­lijk ont­bre­ken en­kel nog he­le gro­te pad­den­stoe­len, een stel vleer­mui­zen en een wat ake­li­ge ka­bou­ter om te ko­men tot een nieuw de­co­ra­tief the­ma voor To­mor­row­land. Of een sce­na­rio voor de nieu­we Kie­ke­boe.

Eén ka­bou­ter is al aan­we­zig. Een heel gro­te bo­ven­dien, en hij draagt snea­kers in de­zelf­de kleur als de blau­we bol­len. De man ont­dek­te de vreem­de kor­rels tij­dens zijn bos­wan­de­ling en werd be­reid ge­von­den te po­se­ren bij het che­mi­sche goed­je. Dat doet hij pri­ma. In een hou­ding die nog het best te om­schrij­ven valt als een com­bi­na­tie van op­ko­men­de mis­se­lijk­heid en diep­ge­wor­tel­de in­te­res­se aan­schouwt de wan­de­laar de cri­me sce­ne. Je vraagt je af hoe lang je zo’n po­si­tie kan vol­hou­den, maar zijn sou­ples­se en het strak­ke sport­pak­je ge­ven de in­druk dat het voor de man een klei­nig­heid­je is. Moei­lij­ker is het om van­uit hurk­zit een vol­le mi­nuut lang in­ten­sief naar een hoop blau­we kor­rels te sta­ren: het ef­fect daar­van is wel­licht ver­ge­lijk­baar met het in­slik­ken van een paar pret­pil­len blau­we of an­de­re. Een fo­to heeft geen ge­luid, maar ik hoor als het wa­re de kreun vlak na het ma­ken van de fo­to. In mijn ge­val zou er ook enig ge­kraak van de me­nis­cus hoor­baar zijn. Bij de­ze man niet, hij is fit.

He­le­maal ach­ter­aan zie je nog net het schit­te­ren­de maar ab­nor­maal war­me ok­to­ber­licht door­heen de bo­men schij­nen. Ik zei dat het ver­haal zou kun­nen op­dui­ken in een Kie­ke­boe-strip, maar ei­gen­lijk is het iets voor Step­hen King, de mees­ter van de hor­ror die zijn ver­ha­len niet zel­den laat be­gin­nen met een slechts licht­jes ver­ont­rus­ten­de ge­beur­te­nis en één ge­tui­ge. Mocht ik de hur­ken­de man zijn, ik bleef een tijd­je weg uit het Die­pen­be­ker­bos. Daar bij Ter­mien, naast de Hut­ten. Hal­lo­ween valt vroeg dit jaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.