ON­ZE ANA­LY­SE

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

De gro­te po­li­tie­ke te­no­ren uit Limburg wa­ren vrij­dag­avond op­val­lend mild voor el­kaar. Dat heeft veel te ma­ken met de on­ze­ker­heid over de uit­sla­gen in be­lang­rij­ke ste­den als Has­selt en Genk, maar ook op pro­vin­ci­aal ni­veau. Hoe­wel er in de pro­vin­cie de wil is om met de drie tra­di­ti­o­ne­le par­tij­en ver­der te gaan, is dat door de on­ze­ke­re pei­lin­gen niet meer van­zelf­spre­kend. De kans be­staat dus dat de N-VA zon­dag no­dig is om aan een meer­der­heid te ge­ra­ken. In Has­selt geldt de­zelf­de re­a­li­teit voor het voor­ak­koord tus­sen CD&V, RoodGroen+ en Open Vld. Als die twee co­a­li­ties er niet ko­men en N-VA bin­nen­breekt, heeft dat mo­ge­lijk ook zijn re­per­cus­sies voor an­de­re Lim­burg­se ge­meen­ten. Het lo­gi­sche ge­volg is dat al­le kop­stuk­ken de lij­nen ab­so­luut wil­len open­hou­den en op voor­hand nie­mand wil­len uit­slui­ten. Op de ach­ter­grond speelt te­ge­lijk de bre­de­re Vlaam­se strijd tus­sen CD&V en N-VA om de ti­tel van Vlaam­se volks­par­tij. Limburg telt nu nog over­we­gend chris­ten­de­mo­cra­ti­sche bur­ge­mees­ters, maar daar zou na zon­dag dus wel eens ver­an­de­ring in kun­nen ko­men. In dat op­zicht zijn het voor­al voor CD&V-voor­zit­ter Wou­ter Be­ke en N-VA-mi­nis­ter Ste­ven Van­de­put be­slis­sen­de ver­kie­zin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.