Du­re vol­tref­fer

On­der­zoek De­fen­sie: schoot de ene F-16 de an­de­re aan flar­den?

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Wer­ner ROMMERS

FLORENNES - Het lijkt er­op dat de F-16 die don­der­dag in vlam­men op­ging op de lucht­macht­ba­sis van Florennes on­der vuur is ge­no­men door een an­de­re F-16. Zo­wel De­fen­sie als het fe­de­ra­le par­ket on­der­zoekt of een tech­ni­cus per on­ge­luk het boord­ge­schut liet af­gaan. De ge­vol­gen wa­ren de­sa­streus: van één ge­vechts­vlieg­tuig blijft niks over, een an­der werd zwaar be­scha­digd. De scha­de loopt in de tien­tal­len mil­joe­nen eu­ro’s.

Het was een gro­te schok voor de Bel­gi­sche lucht­macht toen don­der­dag op de ba­sis van het Waal­se Florennes plots een F-16 ont­plof­te. Bij de daar­op­vol­gen­de brand werd ook een twee­de toe­stel zwaar be­scha­digd.

Tech­ni­sche in­spec­tie

De schok maak­te plaats voor on­ge­loof, want als de eer­ste aan­wij­zin­gen klop­pen dreigt de oor­zaak van de ex­plo­sie uit te draai­en op een wa­re pr-ramp voor de lucht­macht, en zelfs op een heu­se Bel­gen­mop. Vol­gens ver­schil­len­de bron­nen voer­de een zo­ge­naam­de wa­pen­ma­ker – een mi­li­tair die wa­pen­sys­te­men on­der­houdt – een tech­ni­sche in­spec­tie uit aan de boord­mi­trail­leur van een F-16 die in een on­der­houds­han­gar stond. Tot ie­ders ver­ba­zing gin­gen tij­dens dat on­der­houd één of meer­de­re scho­ten af, waar­na de ko­gels van dit zwa­re wa­pen de ge­vul­de ke­ro­si­ne­tank van een na­bij ge­par­keer­de F-16 trof­fen. De ge­vol­gen wa­ren na­ve­nant: een zwa­re ex­plo­sie, ge­volgd door een vuur­zee die het ge­par­keer­de toe­stel vol­le­dig ver­niel­de en ook nog een an­der ge­vechts­vlieg­tuig zwaar be­scha­dig­de. Een mi­li­tair liep ern­sti­ge ge­hoor­scha­de op, een twee­de is in shock af­ge­voerd. De scha­de loopt in de tien­tal­len mil­joe­nen eu­ro’s. De F-16’s – hoe­wel bij­na al­le­maal 30 jaar oud – kos­ten per exem­plaar ve­le mil­joe­nen eu­ro’s.

Werk­druk

De­fen­sie zelf be­ves­tig­de noch ont­ken­de vrij­dag de­ze gang van za­ken, even­min als het fe­de­ra­le par­ket. Dat laat­ste co­ör­di­neert het on­der­zoek. Ook Ed­win Lau­we­reins, vak­bonds­man van VSOA De­fen­sie, wil niet voor­uit­lo­pen op het on­der­zoek. “Maar we waar­schu­wen al lan­ger voor de ern­sti­ge leeg­loop bin­nen De­fen­sie waar­door steeds meer ta­ken op de nek van het res­te­ren­de per­so­neel te­recht­ko­men, met als ge­volg een fors stij­gen­de werk­druk.” Ko­lo­nel Di­dier Po­lo­mé, com­man­dant van de lucht­macht­ba­sis, ver­moedt dat de ont­plof­fing al­leen een ge­volg kan zijn van “een on­ge­lo­fe­lij­ke sa­men­loop van om­stan­dig­he­den”, ver­klaar­de hij op de RTBF. Want ook bij on­der­houds­wer­ken gel­den zeer zwa­re vei­lig­heids­pro­ce­du­res, waar­door dit in­ci­dent vol­gens hem “niet de fout van één per­soon al­leen kan zijn”. Vóór aan een F-16 wordt ge­werkt, moe­ten de wa­pen­sys­te­men uit­ge­scha­keld zijn. Mo­ge­lijk is dat niet ge­beurd.

Fo­to DR

De F-16 op de ba­sis van Florennes is mo­ge­lijk ver­nield door ‘friend­ly fire’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.