Par­ket wil Stijn Stij­nen we­gens stal­king voor de rech­ter

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Nan­cy VANDEBROEK Door­ver­wij­zing

HAS­SELT - Twee be­stuur­ders van Spor­ting Has­selt, on­der wie Bart Cas­ters, heb­ben een klacht we­gens stal­king in­ge­diend te­gen Stijn Stij­nen. De zaak zou vrij­dag wor­den be­han­deld door de raad­ka­mer maar werd uit­ge­steld. Ad­vo­caat Wal­ter Van Steen­brug­ge, die ook op­treedt in het voet­bal­schan­daal, vroeg om bij­ko­mend on­der­zoek.

De ach­ter­grond van de zaak is het ver­trek van Stijn Stij­nen bij Spor­ting Has­selt. De ver­stand­hou­ding tus­sen hem en het be­stuur van de club was al een tijd zoek. Toen Stij­nen door de voet­bal­bond ook nog een schor­sing op­ge­legd kreeg van acht maan­den, zag het be­stuur zich ver­plicht om een ein­de te ma­ken aan zijn func­tie als trai­ner. Stij­nen ver­teer­de dit erg slecht en van­af dat ogen­blik be­gon hij on­op­hou­de­lijk be­rich­ten te stu­ren naar Bart Cas­ters en ove­ri­ge be­stuurs­le­den, waar­in hij on­der meer aan­spraak maakt op be­ta­ling van een geld­som. On­danks her­haal­de­lij­ke ver­zoe­ken van het be­stuur om hier­mee te stop­pen, bleef Stij­nen vol­har­den. Dat re­sul­teer­de in een klacht te­gen Stij­nen.

Het on­der­zoek is af­ge­slo­ten en het par­ket vor­dert de door­ver­wij­zing van Stij­nen naar de cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank voor stal­king. Voor fei­ten van po­ging tot af­per­sing, waar­voor ook klacht is in­ge­diend, vraagt het par­ket de bui­ten­ver­vol­ging­stel­ling. Luk Del­brou­ck, de raads­man van Cas­ters: “Wij zijn heel te­vre­den dat het par­ket de door­ver­wij­zing voor fei­ten van stal­king naar de cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank vor­dert. Die fei­ten na­men zeer ern­sti­ge pro­por­ties aan. Daar­naast zal ik so­wie­so aan de raad­ka­mer vra­gen dat Stij­nen ook voor de po­ging tot af­per­sing wordt door­ver­we­zen. Ik meen dat het dos­sier vol­doen­de ele­men­ten naar vo­ren heeft ge­bracht. Ook de be­rich­ten die door Stij­nen via on­der meer de so­ci­a­le me­dia de we­reld wer­den in­ge­stuurd spre­ken voor zich.”

Het dos­sier werd vrij­dag voor on­be­paal­de tijd uit­ge­steld. De raads­man van Stij­nen, Wal­ter Van Steen­brug­ge, vroeg na­me­lijk om bij­ko­mend on­der­zoek.

Fo­to HB­VL

Stijn Stij­nen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.