Ex en schoon­ou­ders aan­ge­hou­den voor moord op jon­ge ma­ma in Geel

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

GEEL - Er is een door­braak in het on­der­zoek naar de moord op Sa­ra Lae­re­mans (21, fo­to) uit Geel. De ma­ma van twee peu­ters werd bij­na een jaar ge­le­den ge­wurgd in haar ap­par­te­ment. Na een op­roep tot ge­tui­gen in het op­spo­rings­pro­gram­ma ‘Fa­roek’ zijn Sa­ra’s ex-man en zijn ou­ders aan­ge­hou­den.

Sa­ra Lae­re­mans had de och­tend van 22 ok­to­ber 2017 af­ge­spro­ken om met haar moe­der te ont­bij­ten. De twee kin­de­ren van 1,5 en bij­na 3 had ze de avond voor­dien naar haar ex in Ize­gem ge­bracht. Maar de jon­ge vrouw daag­de niet op, waar­op haar moe­der naar het ap­par­te­ment in Geel trok. Daar trof ze het li­chaam van haar doch­ter aan. Ze was ge­wurgd. De moor­de­naar stal haar bank­kaart. Hij ken­de de pin­co­de blijk­baar en haal­de die avond nog 300 eu­ro af in He­ren­tals. Er wa­ren ook geen spo­ren van een in­braak, dus had Sa­ra haar moor­de­naar mo­ge­lijk zelf bin­nen­ge­la­ten. Wat doet ver­moe­den dat ze de da­der goed ken­de.

Hoe­de­recht

Met­een ver­dach­ten de speur­ders haar ex-man Glenn M, een ar­bei­der. De twee had­den net een vecht­schei­ding ach­ter de rug en het hoe­de­recht over de kin­de­ren was nog niet ge­re­geld. Glenn be­weer­de ech­ter dat hij die avond, nacht en och­tend in Ize­gem op de kin­de­ren pas­te. Zijn va­der Pa­tri­ce M. en moe­der In­ge M. be­ves­tig­den zijn ver­haal en de jon­ge va­der mocht be­schik­ken.

Het on­der­zoek raak­te in het slop. Glenn nam het hoe­de­recht van de kin­de­ren over. Twee we­ken ge­le­den werd een ul­tie­me op­roep tot ge­tui­gen ge­daan in ‘Fa­roek’. Dat le­ver­de ui­terst nut­ti­ge in­for­ma­tie op, zo blijkt nu. De ex werd op­nieuw ver­hoord en ging door de knie­ën. Hij gaf toe dat hij zijn ex ver­moord had. Het mo­tief voor de moord zou een bit­te­re strijd om het hoe­de­recht over de kin­de­ren ge­weest zijn.

Ook de ou­ders van de ver­dach­te zijn aan­ge­hou­den. Ze heb­ben de zoon van een vals ali­bi voor­zien en hiel­den dat al die tijd vol. Dat geldt ze­ker voor de moe­der. De rol van de va­der is mo­ge­lijk nog gro­ter. Er wordt ver­moed dat hij sa­men met zijn zoon in het ap­par­te­ment van Sa­ra was, op het mo­ment van de moord.

FO­TO'S HB­VL

Boven da­der Glenn M., on­der zijn ou­ders. Hun rol in de moord op Sa­ra is nog on­dui­de­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.