Vrouw De We­ver over po­li­tie­be­wa­king: “Agen­ten wor­den deel van ge­zins­le­ven”

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

ANT­WER­PEN - Aan de voor­avond van de ver­kie­zin­gen ver­telt Veer­le Heg­ge (44), de vrouw van Bart De We­ver, in Ga­zet Van Ant­wer­pen over het le­ven naast de bur­ge­mees­ter.

Zo praat ze over de po­li­tie­be­wa­king toen er een bijl door de ruit werd ge­gooid. “Pret­tig is dat niet, maar de agen­ten die voor de deur staan, wor­den een on­der­deel van het ge­zins­le­ven.” Het was niet evi­dent om uit te leg­gen aan de kin­de­ren: “Bart en ik heb­ben met hen ge­praat over de in­ci­den­ten die er ge­beurd zijn en waar­om het no­dig was dat ons huis een tijd­je be­waakt werd. On­ze kin­de­ren heb­ben daar zeer po­si­tief op ge­re­a­geerd. De aan­we­zig­heid van de po­li­tie heeft hen nooit be­lem­merd in hun da­ge­lijk­se doen en la­ten.” “Ook on­ze jong­ste doch­ter, van 8 jaar, is daar op een heel goe­de ma­nier mee om­ge­gaan. Op ze­ker mo­ment heeft ze zich ver­kleed en is ze met haar speel­goed­ge­weer naast de agen­ten gaan staan. Dat ze grap­jes maakt met hen, toont dat ze die agen­ten niet be­drei­gend vond.”

En na­tuur­lijk sup­por­tert Veer­le Heg­ge voor haar man ko­men­de zon­dag, ook al be­te­kent dat dat hij op­nieuw zes jaar lang wei­nig thuis zal zijn: “De tijd die we nu sa­men mis­sen, ha­len we na ons pen­si­oen wel in.”(jdg)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.