Is uw be­drijf klaar voor de mil­len­ni­als?

Stu­den­ten UCLL leg­gen on­der­ne­mers op de roos­ter

Het Belang van Limburg - - Nieuws Economie - Do­mi­niek CLAES

HAS­SELT - Kei­ta Mel­le (20) en Sa­rah Schou­te­den (24), twee stu­den­ten be­drijfs­ma­na­ge­ment en mar­ke­ting van de UCLL, gaan vol­gen­de vrij­dag tij­dens het ‘con­gres­ti­val’ For­ty Two in Val­ken­burg de Lim­burg­se on­der­ne­mers op de roos­ter leg­gen. “We gaan de rol­len om­draai­en”, zeg­gen de twee en­thou­si­ast. “We zul­len na­gaan of de Lim­burg­se be­drij­ven wel klaar zijn voor de mil­len­ni­als. Met an­de­re woor­den, of ze wel mil­len­nial­p­roof zijn.” Me­de­or­ga­ni­sa­tor Jeroen Meens van For­ty Two is al even en­thou­si­ast. “Dat past per­fect in ons pro­ject”, zegt hij.

Vol­gen­de vrij­dag en za­ter­dag or­ga­ni­seert het be­drijfs­ad­vies­huis Cynex, sa­men met tal van part­ners, in het Ne­der­lands-Lim­burg­se Val­ken­burg het eer­ste con­gres­ti­val For­ty Two. Het wordt een twee­daag­se voor on­der­ne­mers en ma­na­gers, met een mix van diep­gaan­de work­shops, laid-back mo­men­ten, in­spi­re­ren­de key­no­tes, en­ter­tain­ment en er­va­rings­uit­wis­se­ling met ge­lijk­ge­stem­den. Zeg maar het To­mor­row­land voor on­der­ne­mers en be­slis­sing­ne­mers. De on­der­ne­mers kun­nen er zich­zelf, hun be­drijf en de pro­duc­ten van hun be­drijf on­der meer on­der­wer­pen aan de ‘mil­len­ni­al-test’ van een twin­tig­tal ‘Knap­pe Kop­pen’: UCLL-stu­den­ten uit het laat­ste jaar be­drijfs­ma­na­ge­ment en Eras­mus­stu­den­ten. On­der hen Sa­rah Schou­te­den uit As en Kei­ta Mel­le uit Ri­ga, Let­land.

Om­draai­en

Over de ei­gen­aar­dig­heid van de mil­len­ni­als is al veel inkt ge­vloeid. Voor Sa­rah en Kei­ta is dat niet an­ders. “Wij gaan de rol­len om­pitch draai­en”, zeg­gen ze. “Nor­maal zijn het de ma­na­gers en on­der­ne­mers die stu­den­ten op de roos­ter leg­gen om te kij­ken of ze pas­sen in hun be­drijf en in hun be­drijfs­cul­tuur. Nu gaan wij de on­der­ne­mers het vuur aan de sche­nen leg­gen, om na te gaan of hun be­drijf en hun pro­duct wel klaar is voor ons, de mil­len­ni­als. Kun­nen ze met ons over­weg? Matcht hun vi­sie met die van ons? Heb­ben ze wel be­gre­pen dat een job voor ons veel meer be­te­kent dan een ma­nier om aan een in­ko­men te ge­ra­ken? Is het be­drijf en zijn pro­duct wel flexi­bel ge­noeg?”

De on­der­ne­mers moe­ten in een van wel­ge­teld vier mi­nu­ten en twin­tig se­con­den hun vi­sie ter­za­ke ont­vou­wen voor een groep van vijf stu­den­ten. Daar­na zul­len ze aan een sper­vuur van vra­gen on­der­wor­pen wor­den. “We kij­ken daar­bij zo­wel naar het be­drijf als naar het pro­duct, op ba­sis van vijf ver­schil­len­de the­ma’s. Ik hoop dat we veel van el­kaar kun­nen le­ren”, blik­ken Sa­rah en Kei­ta voor­uit. De stu­den­ten zul­len na af­loop twee awards toe­ken­nen: een voor het bes­te be­drijf en een voor het bes­te pro­duct. Voor mil­len­ni­als, wel te ver­staan.

Dit kan een ont­nuch­te­ren­de er­va­ring wor­den voor veel be­drijfs­lei­ders

Kim PLEVOETS Ho­ge­school UCLL

Ont­nuch­te­ring

“Dit kan een ont­nuch­te­ren­de er­va­ring wor­den voor veel be­drijfs­lei­ders”, denkt ook Kim Plevoets, pro­gram­ma­di­rec­teur Ma­na­ge­ment bij UCLL. “Want de­ze jon­ge­ren heb­ben een heel ei­gen kijk op wer­ken en za­ken­doen. Dat on­der­vin­den ons lec­to­ren hier el­ke dag. Bo­ven­dien past het per­fect in on­ze vi­sie, waar­bij we niet en­kel in­zet­ten op de pro­fes­si­o­ne­le ont­wik­ke­ling van de stu­den­ten, maar ook op de per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling.”

Jeroen Meens van Cynex, één van de or­ga­ni­sa­to­ren van For­ty Two, is maar wat te­vre­den. “Dit is voor ons ge­fun­de­nes Fres­sen”, zegt hij. “De­ze Knap­pe Kop­pen zul­len on­ze on­der­ne­mers een spie­gel van for­maat kun­nen voor­hou­den.”

→ www.thi­sis­for­tyt­wo.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.