Wa­ter­stof

Het Belang van Limburg - - Nieuws Economie -

De Bel­gi­sche wa­ren­huis­groep Col­ruyt open­de de­ze week het eer­ste tank­sta­ti­on waar par­ti­cu­lie­ren naast de tra­di­ti­o­ne­le brand­stof­fen ook wa­ter­stof kun­nen tan­ken. Fi­les wor­den niet ver­wacht. Mo­men­teel rij­den er op Bel­gi­sche we­gen wel­ge­teld 18 au­to’s rond met een zo­ge­noem­de brand­stof­cel waar­in wa­ter­stof wordt om­ge­zet in elek­tri­ci­teit.

Aan de voor­avond van de reeds vaak aan­ge­kon­dig­de door­braak van de elek­tri­sche au­to heb­ben ex­perts zo hun twij­fels over het po­ten­ti­eel van wa­ter­stof als brand­stof voor per­so­nen­wa­gens. Een brand­stof­cel is im­mers een om­slach­ti­ge en du­re ma­nier om elek­tri­ci­teit te pro­du­ce­ren. De stek­ker moet in de muur, zo luidt het. Zo­veel een­vou­di­ger. Straks vinden we zelfs de hei­li­ge graal, met na­me de bat­te­rij die op vijf mi­nu­ten vol­doen­de stroom kan la­den om 400 ki­lo­me­ter te rij­den.

De voor­de­len van wa­ter­stof zijn noch­tans tal­rijk: een Fu­el Cell Ve­hi­cle is na­me­lijk een elek­tri­sche au­to zon­der de na­de­len van een elek­tri­sche au­to. En­ke­le mi­nu­ten tan­ken vol­staat voor een ac­tie­ra­di­us van 500 ki­lo­me­ter. Af­stands­angst? Geen spra­ke van. Zoe­ken naar een laad­paal? Na­tuur­lijk niet. Uit de uit­laat? Al­leen wa­ter. Bo­ven­dien is de grond­stof – wa­ter – on­ein­dig voor­ra­dig en als bij de pro­duc­tie ener­gie uit wind en zon wordt ge­bruikt, ook vol­le­dig duur­zaam. Heel wat be­drij­ven ge­brui­ken van­daag trou­wens al wa­ter­stof die via pijp­lei­din­gen wordt aan­ge­voerd. Au­to­con­struc­teurs zo­als Toyo­ta, Hyun­dai, Hon­da en Mer­ce­desBenz heb­ben de tech­no­lo­gie de voor­bije ja­ren om­armd en ge­per­fec­ti­o­neerd. Al­leen het net­werk ont­breekt. Som­mi­ge ex­perts zeg­gen dat de au­to die zijn elek­tri­ci­teit haalt uit de stek­ker, voor­al voor kor­te af­stan­den zal wor­den ge­bruikt. Wa­ter­stof is dan weer ide­aal voor vracht­wa­gens en voor het ver­keer op lan­ge­re af­stand. De toe­pas­sin­gen van wa­ter­stof gaan veel ver­der dan het ver­voer van per­so­nen en goe­de­ren. In de Rot­ter­dam­se deel­ge­meen­te Ro­zen­burg is zo­pas een ex­pe­ri­ment ge­start waar­bij 25 ap­par­te­men­ten met wa­ter­stof zul­len wor­den ver­warmd. Tot van­daag wor­den die ap­par­te­men­ten met gas ver­warmd.

Een van de voor­de­len van wa­ter­stof is ook dat het lo­kaal kan ge­pro­du­ceerd wor­den. Zo be­stu­deert de in­ves­te­rings­maat­schap­pij PMV mo­men­teel de mo­ge­lijk­heid om een fa­briek voor wa­ter­stof te bou­wen aan de kust. Wa­ter­stof zou kun­nen ge­bruikt wor­den om over­tol­li­ge ener­gie die af­kom­stig is van wind­tur­bi­nes en zon­ne­pa­ne­len te buf­fe­ren. Ook de wa­ter­stof­au­to kan als buf­fer voor ener­gie ge­bruikt wor­den. Zo­als el­ke elek­tri­sche au­to kan ook de wa­ter­stof­au­to zijn ener­gie te­rug­ge­ven. De Ja­pan­se au­to­con­struc­teur Hon­da ont­wik­kel­de en­ke­le ja­ren ge­le­den zelfs een in­stal­la­tie waar­mee thuis wa­ter­stof kan ge­pro­du­ceerd wor­den. Wa­ter­stof heeft na­tuur­lijk ook na­de­len, maar het zou zon­de zijn als de tech­no­lo­gie de ko­men­de ja­ren niet de kans krijgt die ze ver­dient. Daar is ech­ter tijd voor no­dig, tijd die de au­to-in­du­strie niet heeft. De nieu­we CO2-nor­men waar­over de Eu­ro­pe­se Unie af­ge­lo­pen week een ak­koord be­reik­te, zet de au­to-in­du­strie met de rug te­gen de muur. Om de nieu­we nor­men te ha­len zul­len de au­to­con­struc­teurs mas­saal in­ves­te­ren in stek­ker­au­to’s, want dat is een re­la­tief sim­pe­le tech­no­lo­gie. Een voor­uit­stre­ven­de tech­no­lo­gie die op ter­mijn echt de ba­sis kan zijn van een kool­stof­vrije eco­no­mie, dreigt daar­door in de ver­druk­king te ra­ken. Zo­als des­tijds de Be­ta­max-cas­set­te het on­der­spit moest del­ven te­gen­over het VHS-for­maat. Maar nu staat er wel heel wat meer op het spel dan de beeld­kwa­li­teit van uw va­kan­tie­film­pjes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.