“Een borst zon­der te­pel is geen borst”

Ta­toe­ëer­ster geeft gra­tis te­pel­ta­toe­a­ges weg aan borst­kan­ker­pa­ti­ën­tes

Het Belang van Limburg - - Nieuws - An­ne PEE­TERS

MAAS­ME­CHE­LEN - De Maas­me­chel­se ta­toe­ëer­ster St­ef­fa­nie Jans­sen (26) geeft tij­dens de borst­kan­ker­maand ok­to­ber in sa­men­wer­king met Pink Rib­bon tien gra­tis are­o­la­be­han­de­lin­gen weg. Dat is een pro­ce­du­re waar­bij het te­pel­hof op­nieuw ge­ta­toe­ëerd wordt na een borst­re­con­struc­tie. “Ie­de­re vrouw die haar te­pels heeft ver­lo­ren, zou recht moe­ten heb­ben op de­ze be­han­de­ling.”

In haar Maas­me­chel­se tat­tooshop In­ked By SJ ver­eeu­wigt St­ef­fa­nie Jans­sen al­les: van de­li­ca­te bloe­me­tjes tot lu­gu­be­re doods­hoof­den. Maar haar vaar­dig­he­den rei­ken ver­der. “Ik heb een op­lei­ding per­ma­nen­te ma­ke-up ge­volgd”, ver­telt ze. “Als ver­volg daar­op ben ik me gaan ver­die­pen in me­di­sche ta­toe­a­ges. Zo heb ik ken­nis­ge­maakt met het ta­toe­ë­ren van lit­te­kens en te­pels. Ik wist on­mid­del­lijk dat ik mijn roe­ping had ge­von­den.”

Neus zon­der ga­ten

“Vrou­wen die een te­pel­ta­toe­a­ge in het zie­ken­huis la­ten zet­ten na een borst­re­con­struc­tie heb­ben meest­al wel recht op een te­rug­be­ta­ling van het zie­ken­fonds”, legt Jans­sen uit “Maar zelfs dan blijft die pro­ce­du­re erg duur. Om­dat ik op zelf­stan­di­ge ba­sis werk, is een te­rug­be­ta­ling voor mij zelfs he­le­maal geen op­tie. Ik snap echt niet waar­om een borst­re­con­struc­tie vol­le­dig ver­goed wordt en de te­pel niet. Die is toch min­stens even be­lang­rijk? Het is net als­of je een neus­ope­ra­tie laat uit­voe­ren en de neus­ga­ten er niet bij krijgt.” Vrou­wen vinden vaak moei­lijk de weg naar me­di­sche ta­toe­ëer­ders, weet Jans­sen. “De be­ge­lei­ding in het zie­ken­huis na een borst­re­con- struc­tie laat soms te wen­sen over. Vrou­wen blij­ven ja­ren­lang zon­der te­pels rond­lo­pen, ter­wijl een vol­le­di­ge re­con­struc­tie net een groot on­der­deel is van het men­ta­le ge­ne­zings­pro­ces.”

Jans­sen stap­te daar­om zelf naar Pink Rib­bon, een vzw die borst­kan­ker be­strijdt, met het voor­stel om tien gra­tis are­o­la­be­han­de­lin­gen weg te ge­ven. “Op die ma­nier krijgt het on­der­werp meer aan­dacht en hoop ik dat vrou­wen ge­mak­ke­lij­ker de stap zet­ten naar een te­pel­ta­toe­a­ge. Mis­schien vind ik zelfs een job in het zie­ken­huis zo­dat ik nog meer vrou­wen kan hel­pen.”

Cho­co­la­de bor­sten

Tij­dens het ta­toe­ë­ren krijgt Jans­sen soms hef­ti­ge ver­ha­len te ho­ren. “De vrou­wen die ik be­han­del zijn meest­al heel open over wat ze heb­ben mee­ge­maakt, en die ver­ha­len la­ten je niet zo­maar los. Zo had ik bij­voor­beeld een klant die al drie jaar geen te­pels had om­dat de be­han­de­ling te duur was. Zo ie­mand kun­nen hel­pen is na­tuur­lijk ge­wel­dig. De re­ac­ties na­dien zijn hart­ver­war­mend, ik heb al­leen nog maar po­si­tie­ve feed­back ge­had. Een tijd­je ge­le­den was een vrouw zelfs zo te­vre­den dat ze mij twee cho­co­la­de bor­sten ca­deau deed. Mijn klan­ten zijn al­tijd op­ge­lucht dat ze een moei­lijk hoofd­stuk kun­nen af­slui­ten en met een stel mooie, nieu­we te­pels door het le­ven kun­nen.” → De ac­tie loopt tot 31 ok­to­ber. Kan­di­da­ten kun­nen een mail­tje stu­ren naar in­fo@pink­rib­bon.be met hun per­soon­lijk ver­haal. Pink Rib­bon kiest er tien win­naars uit.

FO­TO DICK DEMEY

St­ef­fa­nie Jans­sen schenkt tien are­o­la­be­han­de­lin­gen weg. Daar­bij wordt het te­pel­hof op­nieuw ge­ta­toe­ëerd na een borst­re­con­struc­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.