Wel­lens komt met de fiets naar huis

Het Belang van Limburg - - Sport De Sportkrant Van Limburg - Wim VOS

Eer­ste man­che van de Su­per­pres­ti­ge, zon­dag, in het Ne­der­land­se Gieten. Ooit was het een hoog­dag. De start van het oud­ste re­gel­ma­tig­heids­cri­te­ri­um. Zo­als ook de an­de­re klas­se­men­ten - DVV en We­reld­be­ker - hei­lig wa­ren. Ooit. Want van­daag slaan de top­pers zon­der pro­bleem een cross over. En dat hun eind­klas­se­ment daar­mee om zeep is? Wat dan nog?

Ma­thieu van der Poel die de eer­ste twee We­reld­be­ker­wed­strij­den over­slaat; Wout van Aert die nog voor de start van het sei­zoen laat we­ten een he­le rist wed­strij­den van de DVV-tro­fee en de Su­per­pres­ti­ge te zul­len skip­pen. Bij Sven Nys was het vroe­ger on­denk­baar. Liefst der­tien keer won hij de Su­per­pres­ti­ge. Ook de We­reld­be­ker won hij ze­ven keer, de hui­di­ge DVV Ver­ze­ke­rin­gen-tro­fee (toen nog GVA-tro­fee en la­ter BPost Bank-tro­fee) stak hij ne­gen keer op zak. Nys vindt de hui­di­ge de­va­lu­a­tie van de klas­se­men­ten een jam­mer­lij­ke evo­lu­tie. Maar, zegt hij, be­grij­pe­lijk is het wel. “Al­leen al op fi­nan­ci­eel vlak. Van Aert en Van der Poel ver­die­nen zo­veel dat een eind­ze­ge in een klas­se­ment hen nog wei­nig uit­maakt. Voor mij was 30.000 eu­ro nog wel veel geld.”

Er­win Ver­vec­ken, drie­vou­dig we­reld­kam­pi­oen en van­daag na­mens Go­la­zo or­ga­ni­sa­tor van de DVV-tro­fee, be­aamt. “Voor mij wa­ren mijn prij­zen­geld en start­geld mijn voor­naams­te bron van in­kom­sten”, zegt hij. “Van­daag ha­len de top­pers drie­kwart van hun geld puur uit hun loon.” Maar er is nog een re­den, gaat Nys ver­der. “Van Aert die ook op de weg schit­tert. Van der Poel die er de weg én het moun­tain­bi­ken bij pakt: die jon­gens moe­ten in de win­ter wel zui­ni­ger zijn met hun li­chaam. Be­grij­pe­lijk dat ze cros­sen schrap­pen. Wat dan weer een sneeuw­bal­ef­fect ver­oor­zaakt. Want ook an­de­re cros­sers gaan daar­door schrap­pen. An­ders zijn ze op pak­weg het BK of WK, waar die top­pers wel in top­vorm pres­te­ren, he­le­maal kans­loos.” Waar­om dan niet puur op de klas­se­men­ten fo­cus­sen en schrap­pen in de zo­ge­naam­de ‘los­se cros­sen’ wed­strij­den die níét tot de drie klas­se­men­ten be­ho­ren? Ver­vec­ken zoekt de oor­zaak bij de tv. “Vroe­ger wer­den al­leen de klas­se­ments­cros­sen li­ve uit­ge­zon­den. Wie pu­bli­ci­teit wil­de, móést die wed­strij­den wel rij­den. Maar van­daag komt bij­na el­ke cross op de buis.” En fi­nan­ci­eel maakt het even­min uit. In­te­gen­deel, in een los­se cross is even­veel en vaak nog meer aan start­geld te ver­die­nen dan in een klas­se­ments­cross. Nys knikt: “Om hun plek te ver­o­ve­ren pro­be­ren ze de klas­se­ments­cros­sen vaak te over­troe­ven.” Bo­ven­dien heb­ben die los­se cros­sen zich op hun beurt ver­e­nigd on­der twee koe­pels, mét ge­za­men­lij­ke spon­sor. Ener­zijds de Bri­co­cros­sen, an­der­zijds de Soud­al­cros­sen. Er is geen klas­se­ment over de wed­strij­den heen, maar het heeft het klu­wen wel nog gro­ter ge­maakt. Een kwa­lij­ke zaak, vindt Nys. “Wie weet nog waar er wel een over­koe­pe­lend eind­klas­se­ment is en waar niet? Al­les lijkt even be­lang­rijk. Veel men­sen we­ten zelfs niet meer naar wel­ke cross ze aan het kij­ken zijn.” “Ach, je moet het ook niet dra­ma­ti­se­ren”, be­sluit Ver­vec­ken. “Nu er al eens een top­per een wed­strijd over­slaat, krij­gen we mis­schien meer span­ning. En dat de toe­schou­wer niet meer weet naar wel­ke cross hij kijkt? Die ligt er zelf niet wak­ker van. Zo­lang hij maar veel strijd en een mooie wed­strijd ziet.”

FO­TO BELGA

FO­TO BELGA

Ma­thieu van der Poel en Wout van Aert slaan wel wat klas­se­ments­cros­sen over dit veld­rit­sei­zoen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.