“Ik wist dat dit mo­ment zou ko­men”

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

Thier­ry Hen­ry (41) zat gis­te­ren voor het laatst op de bank bij de Rode Duivels. De Frans­man trekt naar Mo­na­co, waar hij Le­o­nar­do Jar­dim zal op­vol­gen, die af­ge­lo­pen week de bons kreeg. Dat maak­te de toon­aan­ge­ven­de sport­krant L’Equi­pe vrij­dag be­kend… tij­dens de eer­ste helft van België-Zwitserland. Hen­ry werd al va­ker gel­inkt aan meer­de­re teams (Ar­sen­al, As­ton Vil­la, Mar­seil­le) om er hoofd­coach te wor­den. Nu is het ook daad­wer­ke­lijk zo­ver. Hij te­kent naar ver­luidt een drie­ja­rig con­tract in het prins­dom, waar hij als spe­ler door­brak en nu zijn start neemt als hoofd­coach (van Ti­ele­mans en Chad­li). “Jul­lie we­ten meer dan ik?” grijns­de Ro­ber­to Mar­ti­nez vrij­dag­avond nog bij zijn pers­bab­bel. Na­tuur­lijk was ook de bonds­coach, die Hen­ry na de wed­strijd nog in­nig om­hels­de, op de hoog­te. “Ik wist dat dit mo­ment zou ko­men, nu of over zes maan­den. Het was on­o­ver­ko­me­lijk dat Thier­ry op een dag zou ver­trek­ken. Per­soon­lijk ben ik heel fier op wat hij ons heeft bij­ge­bracht. En ik ben er ook ze­ker van dat hij de er­va­ring die hij in België heeft op­ge­daan kan ge­brui­ken als hoofd­coach. Thier­ry heeft zijn job al­tijd per­fect uit­ge­voerd, als hij ver­trekt, heeft hij on­ze steun en ze­gen. We zul­len al­leen maar mooie her­in­ne­rin­gen aan zijn door­tocht over­hou­den.” Grae­me Jo­nes ver­liet de Rode Duivels eer­der al, tech­nisch di­rec­teur Chris Van Puy­vel­de ver­huist naar Chi­na en Thier­ry Hen­ry kiest nu voor Mo­na­co. Mar­ti­nez ver­liest zo steeds meer men­sen uit zijn ori­gi­ne­le en­tou­ra­ge. “Het Bel­gisch voet­bal staat hoog aan­ge­schre­ven, dus is het lo­gisch dat er in­te­res­se is”, ver­volg­de Mar­ti­nez. “Dat hoeft geen na­deel te zijn. Nieu­we men­sen zor­gen voor nieu­we idee­ën. Bo­ven­dien moet je zor­gen dat je niet af­han­ke­lijk bent van in­di­vi­du­en, maar dat je struc­tuur op punt staat.”

Mer­tens man van match

Mar­ti­nez zelf is al­vast aan een in­druk­wek­kend par­cours be­zig. Van de ne­gen­tien wed­strij­den met in­zet die hij als Bel­gisch bonds­coach af­werk­te, won hij er maar liefst ze­ven­tien. Dat is bij­na 90%. “We had­den het te­gen Zwitserland noch­tans niet mak­ke­lijk”, al­dus Mar­ti­nez. “Voor de rust speel­den we niet goed ge­noeg. Shaqi­ri kwam in zo­nes waar we hem niet ver­wacht had­den en Xha­ka kreeg te veel ruim­te. Maar we kon­den op­nieuw op Ro­me­lu Lu­kaku re­ke­nen. Of hij nu al een le­gen­de is? Als je naar de sta­tis­tie­ken kijkt ze­ker en vast. Die zijn sen­sa­ti­o­neel en spre­ken voor zich. Zijn pres­ta­ties de voor­bije twee jaar zijn voor­tref­fe­lijk, hij is een van de bes­te schut­ters ter we­reld.” Toch zag Mar­ti­nez gis­te­ren een an­de­re uit­blin­ker. “Als ik één ie­mand mag be­wie­ro­ken, dan is het Dries Mer­tens. Hij speel­de fan­tas­tisch. Niet voor zich­zelf, maar voor heel de ploeg. Dries werk­te hard en of­fer­de zich­zelf op. Hij was voor mij de man van de match.”

Als ik één ie­mand mag be­wie­ro­ken, dan is het Dries Mer­tens. Hij werk­te hard en of­fer­de zich­zelf op Ro­ber­to MAR­TI­NEZ Bonds­coach

FO­TO ISOSPORT

Ro­ber­to Mar­ti­nez werd vrij­dag voor de laat­ste keer bij­ge­staan door Thier­ry Hen­ry.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.