“Nooit ge­twij­feld dat ik hier weer zou staan”

Ivan Le­ko leidt dag na vrij­la­ting trai­ning en be­raadt zich over stap­pen na ge­le­den ima­go­scha­de

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal - Ju­ni­or VERBEEKE

Een bull­do­zer ging over het Bel­gisch voet­bal, maar Ivan Le­ko staat nog over­eind. Vrij­dag stap­te de Club Brug­ge-coach on­der luid ap­plaus op­nieuw naar het oe­fen­veld met zijn spe­lers. Na de trai­ning ging hij dui­de­lijk ge­ë­mo­ti­o­neerd el­ke op­ge­daag­de fan be­dan­ken voor de steun. Het was een sta­te­ment van­je­wel­ste na zijn op­slui­ting. “Ik ga be­wij­zen dat ik dit niet ver­diend heb”, klonk het strijd­vaar­dig.

Geen haar op zijn hoofd dat er­aan dacht om - am­per een hal­ve dag na een op­slui­ting van 36 uur - nog even uit te bla­zen. Ivan Le­ko leid­de vrij­dag de laat­ste trai­ning voor zijn spe­lers een vrij week­end kre­gen. Een sta­te­ment. “Ik ben toe­ge­wijd aan mijn fa­mi­lie en mijn club”, zei hij daar­over. Toe­ge­juicht door tien­tal­len sup­por­ters stap­te de coach om 10.30 uur met zijn spe­lers naar het trai­nings­veld. Hij was dui­de­lijk ge­ë­mo­ti­o­neerd door al­le steun - er do­ken zelfs Kro­a­ti­sche vlag­gen op. Na de trai­ning ging hij ie­de­re sup­por­ter zelf groe­ten en be­dan­ken. Toen wa­ren er dat al een hon­derd­tal. Het aan­tal knuf­fels en hands­ha­kes was nau­we­lijks te tel­len. On­ge­zie­ne ta­fe­re­len bij een top­club. “Had­den jul­lie mij niet ver­wacht? Raar. Ik heb er geen pro­cent aan ge­twij­feld dat ik hier weer zou staan”, re­a­geer­de de Kro­aat ach­ter­af. “Om 6.00 uur werd ik plots uit mijn bed ge­licht. Ik was in shock. Plots hoor je die be­schul­di­gin­gen. Dat is niet wie ik ben en te­ge­lijk erg moei­lijk voor mijn fa­mi­lie en vrien­den. Ik wil met op­ge­he­ven hoofd en een zui­ve­re naam door het le­ven gaan. Dat is nu het be­lang­rijk­ste.” Le­ko wordt on­der­tus­sen en­kel nog in ver­den­king ge­steld van wit­was­sen, al coun­tert zijn ad­vo­caat Wal­ter Van Steen­brug­ge dat ook daar niets van aan is. Een ba­na­le fis­ca­le dis­cus­sie zou de oor­zaak zijn. Van match­fixing was nooit spra­ke.

Nog meer een cult­fi­guur

De ima­go­scha­de die Le­ko en Club heb­ben op­ge­lo­pen, is na­tuur­lijk wel per­ma­nent. Daar­om wil de coach te­rug­slaan. Hij be­raadt zich over stap­pen. “Ik zal knok­ken. Tij­dens die twee da­gen op­slui­ting had ik geen idee wat er al­le­maal aan de gang was. Als ik op­nieuw van nul moet be­gin­nen, is dat zo. Met wils­kracht en de steun van mijn fa­mi­lie, vrien­den, club en sup­por­ters zal dat luk­ken.” Het Club-be­stuur be­ves­tig­de on­der­tus­sen al het ver­trou­wen in zijn coach. Voor de sup­por­ters is Le­ko nog meer een cult­fi­guur dan vroe­ger. Een ge­luk bij een on­ge­luk. “Nu voel ik me ex­tra ver­plicht om nog be­ter en ster­ker te wor­den. Dag na dag ga ik be­wij­zen dat ik dit niet ver­diend heb.”

Nu voel ik me ex­tra ver­plicht om nog be­ter en ster­ker te wor­den. Dag na dag ga ik be­wij­zen dat ik dit niet ver­diend heb Ivan LE­KO

FANS ONTHALEN LE­KO ALS HELD

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.